Často pokládané otázky

22. 1. 2024

 

1.          Informace o skupině Premiot

1.1.       Jakou mohu očekávat návratnost z investované částky?

Majetek, který insolvenční správce v insolvenčním řízení zajistí bude zpeněžen a rozdělen mezi věřitele podle velikosti jejich zajištěných pohledávek. Míra uspokojení se odvíjí zejména od toho, jakého objemu dosáhnou pohledávky přihlášené věřiteli, jaký majetek dlužník vlastní (vč. toho, čím je zatížený a zda se jej podaří případně zpeněžit a za kolik) a dále od toho, kolik aktiv bude insolvenční správce schopný získat do majetkové podstaty zpět. Důležité také je, zda do řízení vstoupí orgány činné v trestním řízení a zda se i jim podaří nějaký další majetek zajistit nebo jinak zakročit (např. v případu GROWING WAY tento faktor míru uspokojení věřitelů významně ovlivnil).

1.2.       Investoval jsem do projektu X, jaké informace jsou ohledně tohoto projektu dostupné?

Skupina Premiot nezveřejnila konsolidované údaje za celou skupinu ani hospodaření v jednotlivých projektech. Rovněž nezveřejnila účetní závěrky za rok 2022. Poslední veřejně dostupné zdroje informací představují účetní závěrky zveřejněné ve sbírce listin obchodního rejstříku za rok 2021 a dále prospekt společnosti Premiot realitní, a.s., který obsahuje základní neauditované a nekonsolidované údaje o stavu aktiv, závazků a hospodaření nejvýznamnějších společností ve skupině Premiot k datu 30. 9. 2021.

Aktuální informace ohledně vývoje v kauze Premiot zasíláme našim klientům v rámci hromadných sdělení a rovněž je sdělujeme na webinářích, které pořádáme pro klienty, popř. i pro veřejnost. Informaci o konání webinářů posíláme klientům s několikadenním předstihem emailem. Vedle toho tuto informaci uveřejňujeme i na webu premiot.klblegal.cz v sekci „Aktuality“, kde je možné se k účasti na webináři zaregistrovat.

1.3.       Investoval jsem do dluhopisů na základě dluhopisového prospektu, co to znamená?

Tzv. prospekt je formální dokument, umožňující nabízení dluhopisů nebo jiných cenných papírů veřejnosti. Tento dokument je vyhotoven podle evropského nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, které obsahuje požadavky na uvedení informací, jako např. rizikových faktorů nebo informací o hospodaření dlužníka. Česká národní banka uděluje souhlas se zveřejněním prospektu a přezkoumává, zda obsahuje všechny náležitostí stanovené nařízením. Přezkum Českou národní bankou je ovšem omezený a formální. Schválený prospekt dluhopisů sám o sobě neznamená, že nabízená emise je pro investora vhodná nebo přiměřená. Prospekt nehodnotí rizikovost investice ani kvalitu projektu, pouze osvědčuje, že byly při jeho schvalování splněny požadavky stanovené regulací.   

1.4.       Jak jsou dluhopisy zajištěny?

Dluhopisy vydané v rámci emisí jsou zpravidla nezajištěné (jde o nejčastější způsob).

Pohledávky některých klientů jsou zajištěny směnkou vydanou emitentem dluhopisů a avalovanou společností Premiot Group a.s. (v postavení tzv. „avala“). Pohledávky vyplývající z dluhopisů zajištěné směnkou lze přihlásit jednak do insolvenčního řízení vedeného proti emitentovi dluhopisů (vydavateli směnky) a jednak do insolvenčního řízení vedeného proti avalovi směnky. 

V insolvenčním řízení vedeném proti společnosti Premiot Group, a.s. již bylo rozhodnuto o úpadku a propadná lhůta k přihlašování pohledávek uběhla v říjnu 2023. V reakci na odvolání dlužníka nicméně odvolací soud rozhodnutí o úpadku zrušil (shledal ho nedostatečně odůvodněným). V důsledku uvedeného nastala specifická situace, neboť bude v novém rozhodnutí o úpadku určena pro věřitele opět dvouměsíční lhůta k přihlašování pohledávek.

2.          Další postup, vývoj v kauze

2.1.       Jak mohu vymáhat svoji pohledávku v kauze Premiot?

Obecně se nabízí více cest, a to především (i) individuální vymáhání pohledávky, (ii) kolektivní vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení a (iii) uplatnění nároku za poškozeného v rámci trestního řízení.

Individuální vymáhání pohledávek se nyní nejeví jako vhodné řešení, neboť jsou s tímto postupem spojeny vyšší náklady (soudní poplatek zpravidla ve výši 5 % z žalované částky, náklady na právní zastoupení, tj. náklady spojené min. se zasláním předžalobní výzvy, převzetím právního zastoupení, přípravou žaloby, jednáním u soudu). Soudní řízení může být zdlouhavé a v případě, že by došlo k zahájení insolvence proti dlužníkovi a v rámci něj k rozhodnutí o úpadku, soudní řízení by se přerušilo (§ 140a IZ). Naše advokátní kancelář tuto službu z kapacitních důvodů poškozeným investorům neposkytuje.

Již bylo zahájeno více insolvenčních řízení proti subjektům ze skupiny Premiot, očekáváme, že budou postupně zahajována další insolvenční řízení.

Do případného trestního řízení by byli poškození investoři oprávnění přihlásit své nároky z pozice poškozených.

2.2.       Jaké služby poskytuje poškozeným investorům Premiotu advokátní kancelář KLB Legal?

Advokátní kancelář KLB Legal poškozené investory zastupuje v rámci probíhajících insolvenčních řízení (vyjma incidenčních sporů) – soustředíme se tedy na kolektivní vymáhání pohledávek klientů. Výhodou kolektivního postupu je skutečnost, že se náklady na právní služby rozprostřou mezi větší množství investorů a my budeme moci poskytnout kvalitní právní služby velkému množství investorů (aktuální informace naleznete na našem webu premiot.klblegal.cz, včetně způsobu, jak se zaregistrovat a stát se našim klientem; k tomu rovněž viz níže část třetí).

2.3.       Volám a píši na Premiot a nikdo mi neodpovídá, co mám dělat dál?

Dle našich informací se Premiot komunikaci vyhýbá, v ojedinělých případech se nicméně některým klientům dovolat podařilo. Pokračovat ve snaze o komunikaci s Premiotem samozřejmě můžete.

Je-li Vaším cílem dohodnout se s Premiotem na individuálním vypořádání závazků (např. uzavřít dohodu o narovnání), domníváme se, že pravděpodobnost, že by Premiot k vyjednávání dohody přistoupil, je velmi nízká, a to i s ohledem na skutečnost, že v případě vedení insolvence by takové jednání mohlo být posouzeno jako zvýhodnění konkrétního věřitele na úkor ostatních věřitelů – rizikem je, že by takové jednání (např. uzavřená dohoda o narovnání) při naplnění zákonem stanovených předpokladů, mohlo být vyhodnoceno jako neúčinné právní jednání, proti němuž by mohl brojit insolvenční správce.

2.4.       Chci podat žalobu, jak mám postupovat?

Žalobu v toto chvíli nedoporučujeme podávat (viz výše bod 2.1.) – s individuálním vymáháním pohledávky jsou spojeny vyšší náklady, délka soudního řízení není dopředu stanovena a v případě zahájení insolvence s dlužníkem by bylo (po rozhodnutí o úpadku) probíhající soudní řízení přerušeno (§ 140a IZ).

Investorům doporučujeme jít cestou kolektivního vymáhání pohledávek. Tutu službu klientům poskytujeme, máte-li o ní zájem, můžete se u nás zaregistrovat (viz níže část třetí).

2.5.       Premiot oznámil, že plánuje restrukturalizaci, co to znamená?

Skupina Premiot se bude snažit optimalizovat peněžní toky ve společnosti. Vzhledem k tomu, že skupina Premiot i) je zadlužená v rozsahu nižších miliard českých korun,
ii) nedisponuje dostatečnými peněžními prostředky k úhradě svých dluhů po splatnosti,
iii) většina společností ve skupině vykazuje záporný výsledek hospodaření, bude se muset zbavit svého majetku, aby získala prostředky na uspokojení věřitelů. Máme za to, že se ji to za stávajících tržních podmínek nemůže podařit v rozsahu, který by plně uspokojil věřitele, proto je vhodné situaci řešit v rámci insolvence pod dohledem insolvenčního správce a věřitelů.

2.6.       Mám svoji investici zajištěnou směnkou, jak mám postupovat?

Existují různé druhy směnek, vždy je proto nutné posoudit, o jakou směnku jde v konkrétním případě a podle toho následně stanovit další vhodný postup.

V kauze Premiot se setkáváme s tím, že někteří věřitelé (investoři) uzavřeli s emitentem a avalem Dohodu o zajišťovací povaze směnky, na základě kterém jim byla vydána směnka vlastní. Pohledávky ze směnek lze do insolvenčního řízení přihlásit (blíže viz bod 1.4 výše).

Právní služby spočívající v individuálním vymáhání nároků ze směnek klientům v rámci kolektivního vymáhání pohledávek neposkytujeme.

2.7.      Premiot oznámil, že jednotlivé společnosti mají vzájemné křížové ručení, co to znamená?

Tzv. „křížového ručení“ je pojmem používaným v souvislosti s ručením za dluhy v případě, kdy došlo k rozdělení obchodní společnosti.

Při rozdělení obchodních společností dochází k přechodu jmění, a tedy zpravidla i k přechodu dluhů z rozdělovaných společností na společnosti nástupnické. Nástroje věřitelů rozdělované společnosti na udržení své věřitelské pozice jsou omezeny, mohlo by se tedy stát, že bez ohledu na věřitele či jejich případný nesouhlas dojde ke změně v osobě dlužníka. Taková změna bez dalšího by byla neakceptovatelná, jelikož by zásadním způsobem ohrožovala postavení věřitelů a jejich věřitelská práva a představovala by silně zneužitelný nástroj. Z tohoto důvodu zákon stanoví, že každá nástupnická společnost ručí za dluhy, které přešly v důsledku rozdělení na ostatní nástupnické společnosti nebo zůstaly rozdělované společnosti při odštěpení, společně a nerozdílně s ostatními nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ně mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění.

Obáváme se, že v případě skupiny Premiot bude tento pojem interpretován volně jako vztah věřitel – dlužník mezi jednotlivými společnosti ve skupině. Dle naší vědomosti někteří emitenti vybrané prostředky často poskytovali jiným společnostem ve skupině.

3.          Právní zastoupení, odměna, převzetí zastoupení

3.1.       Jak Vás mohu kontaktovat? Je možné osobní setkání či telefonická konzultace?

Osobní setkání s ohledem na významné množství věřitelů z technických důvodů nekonáme. Pro naše klienty však pořádáme pravidelné webináře, na nichž shrnujeme vývoj v kauze a umožňujeme klientům pokládat dotazy. Klienty o vývoji taktéž informujeme prostřednictvím emailové komunikace.

Na dotazy odpovídáme zpravidla do několika pracovních dnů. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese premiot@klblegal.cz (popř. v nutných případech telefonicky na čísle + 420 605 230 514).

3.2.       Jaké jsou podmínky odměňování?

S cílem zahájit společný postup poškozených investorů co nejdříve, nabízíme pro věřitele následující zvýhodněné podmínky právního zastoupení:

 1. Fixní odměnu ve výši 10.000 Kč + DPH za převzetí právního zastoupení klienta zahrnující právní zastoupení v jednom insolvenčním řízení (první faktura se hradí na začátku po podpisu smlouvy);
 2. fixní odměnu ve výši 10.000 Kč + DPH za právní zastoupení klienta v každém dalším zahájeném insolvenčním řízením vedeném proti každému jednotlivému subjektu a v insolvenčním řízení vedeném proti každé jednotlivé osobě;
 3. podílovou odměnu (success fee) ve výši 5 % + DPH z mimosoudně získaného nebo soudně vymoženého plnění pro klienta (tato částka se hradí až v případě našeho úspěchu ve věci).

Jsou-li Vaše celkové investice do skupiny Premiot nižší než 300.000 Kč, uplatní se pro Vás snížená fixní odměna ve výši 5.000 Kč plus DPH za každé zahájené řízení (body 1. a 2.).

V případě, že si přejete být zastoupeni při vymáhání své pohledávky zajištěné směnkou jak proti emitentovi dluhopisu, tak proti avalovi ze směnky (směnečnému ručiteli), odměna advokátní kanceláře se počítá za každé z těchto řízení zvlášť (bod 1.4).

Smyslem fixní odměny za každé zahájené řízení je pokrytí nákladů na podání insolvenční přihlášky a realizaci souvisejících úkonů, které je nutné učinit vždy v každém jednotlivém řízení (bez ohledu na to, že se jedná o jednoho totožného klienta). Každé řízení je specifické (co do právního posouzení pohledávky, vývoje, postupu insolvenčního správce atd.).

3.3.       Mám více dluhopisů, jaká bude částka fixní odměny?

Obecné podmínky odměňování jsou uvedeny výše v bodu 3.2. Pro lepší pochopení naší odměny níže uvádíme modelový příklad:

Klient vlastní dluhopisy ze dvou emisí, a to hromadný dluhopis vydaný společností PREMIOT realitní, a.s. znějící na částku 200.000 Kč a hromadný dluhopis vydaný společností PREMIOT obchodní, a.s. znějící na částku 150.000 Kč. Celková investice klienta u skupiny Premiot činí 350.000 Kč.

 1. Odměna za převzetí právního zastoupení a zahájení jednoho insolvenčního řízení činí 10.000  Kč + DPH (fixní odměna). Tato odměna se hradí po podpisu smluvní dokumentace.
 2. Bude-li proti společností PREMIOT realitní, a.s. zahájeno insolvenční řízení, je odměna zahrnuta ve fixní odměně uvedené výše v bodě 1.
 3. Dojde-li následně k zahájení insolvenčího řízení proti společnosti PREMIOT obchodní, a.s., zašle naše advokátní kancelář klientovi další fakturu na částku 10.000 Kč + DPH, která představuje fixní odměnu za další zahájené insolvenční řízení.
 4. Celková fixní odměna v modelovém případě činí 20.000 Kč + DPH = 24.200 Kč

Upozornění: Nemá-li klient zájem být zastoupen ve vícero insolvenčních řízeních (tj. ve více insolvenčních řízeních uplatňovat své nároky), nemusí samozřejmě fixní odměnu za další zahájené řízení hradit – po sdělení takové informace písemně (alespoň prostřednictvím emailu) naše advokátní kancelář nebude činit úkony k uplatnění pohledávky klienta v daném insolvenčním řízení (tj. zejména k podání přihlášky pohledávek).

3.4.       Mám více dluhopisů vydaných od více společností ze skupiny Premiot – stačí se přihlásit do jednoho insolvenčního řízení nebo se musím hlásit do všech?

Budou-li zahájena insolvenční řízení proti oběma emitentům Vašich dluhopisů, je zapotřebí v zákonné lhůtě (která je propadná) přihlásit příslušné pohledávky do každého jednotlivého řízení. V opačném případě se vystavujete riziku, že se k Vaší pohledávce nebude přihlížet vůbec (k nepřihlášeným či pozdě přihlášeným pohledávkám se nepřihlíží). Zda své nároky uplatníte či nikoliv je čistě na Vašem uvážení.  

3.5.       Co vše zahrnuje právní zastoupení ze strany KLB Legal?

Právní služby zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

 • strategické řešení kauzy, zejména hromadné vymáhání pohledávek;
 • právní a ekonomickou prověrku skupiny Premiot a jejích závazků;
 • monitoring insolvenčního rejstříku a veškerých zveřejňovaných informací;
 • zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem dlužníka, popř. na schůzích vlastníků dluhopisů, budou-li se konat;
 • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení;
 • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů;
 • komunikaci se soudem a insolvenčním správcem.

3.6.       Jak se mohu registrovat přes přihlašovací formulář na stránkách KLB Legal?

Pokud jsou pro Vás podmínky přijatelné, poprosili bychom Vás o vyplnění registračního formuláře na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

4.          Dluhopisy, emisní podmínky dluhopisů

4.1.       Některé dluhopisy ještě nebyly splatné, ale není mi vyplácen kupón (výnos). Jak mám postupovat? Mohu se rovněž registrovat jako klient KLB?

Na základě úpisu dluhopisu Vám vznikl nárok zejména (i) na výplatu úroků (kupónu) a (ii) zaplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, vždy ke sjednanému datu. Pakliže Vám emitent úrok včas nevyplatil (je nerozhodné, zda Vám jej dříve platil a pak platby zastavil či zda úroky nevyplácel nikdy), dostal se do prodlení s plněním své povinnosti.

Zákon uvádí, že „po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení“. Kromě dlužného výnosu tedy můžete nárokovat i zákonný úrok z prodlení. Výše zákonného úroku z prodlení pro rok 2023 činí v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. celkem 15 % ročně (p.a.) z dlužné částky, pro první pololetí roku 2024 pak 14,75 % ročně (p.a.).

Pokud by bylo zahájeno insolvenční řízení proti emitentovi a soud by rozhodl o úpadku, bude nezbytné v zákonné dvouměsíční lhůtě přihlásit Vaše pohledávky do insolvenčního řízení, a to bez ohledu na to, zda jsou splatné či nikoliv – pokud by nesplatná pohledávka v propadné lhůtě přihlášena nebyla, nepřihlíželo by se k ní.

5.          Insolvence, insolvenční řízení

5.1.       Jakým způsobem mohu přihlásit svoji pohledávku?

Pohledávku můžete přihlásit po zahájení insolvenčního řízení na speciálním standardizovaném formuláři určeném k přihlašování pohledávek podle vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení.

5.2.       Jak budete postupovat v insolvenčním řízení?

Tam, kde to je vhodné, jsme již zahájili nebo zahájíme insolvenční řízení. Následně přihlašujeme pohledávky klientů a aktivně hájíme jejich práva, ať už prostřednictvím zastupování na schůzi věřitelů nebo prostřednictvím věřitelského výboru. Cílem zastupování je také rozkrýt hospodaření dlužníka, identifikovat, případně dohledat majetek a usilovat o co nejvyšší možnou návratnost pohledávek věřitelů.

5.3.       Mám s KLB uzavřenou smlouvu, musím já sám přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení?

Nemusíte, přihlášku pohledávky a komunikaci se soudem pro Vás zajišťuje naše advokátní kancelář (jsme Vaši právní zástupci).

5.4.       Jak dlouho bude trvat insolvenční řízení?

Délku trvání insolvenčního řízení je velmi obtížné předvídat. Vzhledem k tomu, že skupina Premiot měla velmi komplexní strukturu a délka řízení se významně odvíjí od součinnosti všech stran včetně dlužníka, je nutné počítat s dobou trvání v řádu několika let.

5.5.       Jaký je rozdíl mezi úpadkem a reorganizací a co je pro mě výhodnější?

V konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty, přičemž po zpeněžení majetkové podstaty je činnost dlužníka ukončena a jako právnická osoba zaniká.

V reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, na základě plánu, který schvalují věřitelé. V případě úspěšné reorganizace je činnost dlužníka obnovena.

Vzhledem k naprosté absenci komunikace ze strany skupiny Premiot a ztrátě důvěry, která se v posledních měsících ještě více prohloubila se nyní pro investory jeví možnost konkursu jako bezpečnější. V případě schválení reorganizace se obáváme, že by se vedení skupiny i přes nařízený dohled mohlo pokusit vyvést lukrativní aktiva ven ze společností. Ať už však bude situace jakákoli, budeme prosazovat formu, která je nejvýhodnější pro naše klienty.

5.6.       Půjde o jedno insolvenční řízení s celou skupinou nebo bude několik insolvenčních řízení s jednotlivými SPV?

Není možné vést jedno velké insolvenční řízení s celou skupinou Premiot, tuto variantu české insolvenční právo nezná. Aktuálně se proto vede insolvenční řízení s více než deseti společnostmi ze skupiny a další budou pravděpodobně následovat.

5.7.       Kdo bude insolvenční správce a kdo jej volí/určuje?

Insolvenční správce je určen nejpozději dnem prohlášení úpadku soudem ze seznamu insolvenčních správců, nicméně v některých případech může být soudem ustanoven tzv. předběžný insolvenční správce ještě před prohlášením úpadku dlužníka. Insolvenčního správce jmenuje a odvolává schůze věřitelů. Jako kancelář budeme usilovat o dosazení zkušeného insolvenčního správce, který bude prosazovat zájmy věřitelů.

 

Pokud jste zde nenalezli odpověď na Váš dotaz, kontaktujte nás prosím na emailu premiot@klblegal.cz,
alternativně telefonicky (+420 605 230 514).

Pokud jste se rozhodli využít našeho právního zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Související články

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní V. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 89 INS 2075/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 7. 3. 2024 (zde)....

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností BD P5 Skalka I. s.r.o. (dříve Property EIP I. 2021, s.r.o.) vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2076/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 10....

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní II. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2069/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 21. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku...