Často pokládané otázky

24. 7. 2023

1.                   Premiot, informace o skupině:

1.1.             Jakou mohu očekávat návratnost z investované částky?

Míra uspokojení se odvíjí zejména od toho, jaké výše dosáhnou pohledávky přihlášené věřiteli, jaký majetek dlužník vlastní (vč. toho, čím je zatížený a zda se jej podaří případně zpeněžit) i kolik aktiv bude insolvenční správce schopný získat do majetkové podstaty zpět. Důležité také je, zda do řízení vstoupí orgány činné v trestním řízení a zda se jim podaří nějaký další majetek zajistit nebo jinak zakročit (např. v případu GROWING WAY tento faktor míru uspokojení věřitelů významně ovlivnil).

1.2.             Investoval jsem do projektu XY, jaké informace jsou dostupné ohledně projektu XY?

Skupina Premiot nezveřejnila konsolidované údaje za celou skupinu ani hospodaření v jednotlivých projektech. Rovněž nezveřejnila účetní závěrky za rok 2022. Poslední veřejně dostupné zdroje informací představují účetní závěrky zveřejněné ve sbírce listin obchodního rejstříku za rok 2021 a dále prospekt společnosti Premiot realitní, a.s., který obsahuje základní neauditované a nekonsolidované údaje o stavu aktiv, závazků a hospodaření nejvýznamnějších společností ve skupině Premiot k datu 30. 9. 2021.

1.3.             Investoval jsem do dluhopisů na základě dluhopisového prospektu, co to znamená?

Tzv. prospekt je formální dokument, umožňující nabízení dluhopisů nebo jiných cenných papírů veřejnosti. Tento dokument je vyhotoven podle evropského nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, které obsahuje požadavky na uvedení informací, jako např. rizikových faktorů nebo informací o hospodaření dlužníka. Česká národní banka uděluje souhlas se zveřejněním prospektu a přezkoumává, zda obsahuje všechny náležitostí stanovené nařízením. Přezkum Českou národní bankou je ovšem omezený a formální. Schválený prospekt dluhopisů sám o sobě neznamená, že nabízená emise je pro investora vhodná nebo přiměřená. Prospekt nehodnotí rizikovost investice ani kvalitu projektu, pouze osvědčuje, že byly při jeho schvalování splněny požadavky stanovené regulací.   

1.4.             Jak jsou dluhopisy zajištěny?

Zpravidla platí, že dluhopisy vydané v rámci emisí jsou nezajištěné (jde o nejčastější způsob).

2.                   Další postup, vývoj v kauze:

2.1.             Jak mohu vymáhat svoji pohledávku v kauze Premiot?

Obecně se nabízí více cest, a to především (i) individuální vymáhání pohledávky, (ii) kolektivní vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení a (iii) uplatnění nároku za poškozeného v rámci trestního řízení.

Individuální vymáhání pohledávek se nyní nejeví jako vhodné řešení, neboť jsou s tímto postupem spojeny vyšší náklady (soudní poplatek zpravidla ve výši 5 % z žalované částky, náklady na právní zastoupení, tj. náklady spojené min. se zasláním předžalobní výzvy, převzetím právního zastoupení, přípravou žaloby, jednáním u soudu). Soudní řízení může být zdlouhavé a v případě, že by došlo k zahájení insolvence proti dlužníkovi a v rámci něj k rozhodnutí o úpadku, soudní řízení by se přerušilo (§ 140a IZ). Advokátní kancelář tuto službu z kapacitních důvodů poškozeným investorům neposkytuje.

Již bylo zahájeno více insolvenčních řízení proti subjektům ze skupiny Premiot, očekáváme, že budou postupně zahajována další insolvenční řízení.

Do případného trestního řízení by byli poškození investoři oprávnění přihlásit své nároky z pozice poškozených.

2.2.             Jaké služby poskytuje poškozeným investorům Premiotu advokátní kancelář KLB Legal?

Advokátní kancelář KLB Legal je připravena poškozené investory zastupovat v rámci probíhajících insolvenčních řízení (vyjma incidenčních sporů) – soustředíme se tedy na kolektivní vymáhání pohledávek klientů. Výhodou kolektivního postupu je skutečnost, že se náklady na právní služby rozprostřou mezi větší množství investorů a my budeme moci poskytnout kvalitní právní služby velkému množství investorů (aktuální informace naleznete na našem webu premiot.klblegal.cz, včetně způsobu, jak se zaregistrovat a stát se našim klientem; k tomu rovněž viz níže část třetí).

2.3.             Volám a píši na Premiot a nikdo mi neodpovídá, co mám dělat dál?

Dle našich informací se Premiot komunikaci vyhýbá, v ojedinělých případech se nicméně některým klientům dovolat podařilo. Pokračovat ve snaze o komunikaci s Premiotem samozřejmě můžete.

Je-li Vaším cílem dohodnout se s Premiotem na individuálním vypořádání závazků (např. uzavřít dohodu o narovnání), domníváme se, že pravděpodobnost, že by Premiot k vyjednávání dohody přistoupil je velmi nízká, a to i s ohledem na skutečnost, že v případě vedení insolvence by takové jednání mohlo být posouzeno jako zvýhodnění konkrétního věřitele na úkor ostatních věřitelů – rizikem je, že by takové jednání (např. uzavřená dohoda o narovnání) při naplnění zákonem stanovených předpokladů mohlo být vyhodnoceno jako neúčinný právní úkon.

2.4.             Chci podat žalobu, jak mám postupovat?

Žalobu v toto chvíli nedoporučujeme podávat (viz výše bod 2.1.) – s individuálním vymáháním pohledávky jsou spojeny vyšší náklady, délka soudního řízení není dopředu stanovena a v případě zahájení insolvence s dlužníkem by bylo (po rozhodnutí o úpadku) probíhající soudní řízení přerušeno (§ 140a IZ). Současně není zřejmé, zda emitent bude mít prostředky, které by bylo možné exekuovat ve prospěch Vaší pohledávky.

Investorům doporučujeme jít cestou kolektivního vymáhání pohledávek. Tutu službu klientům poskytujeme, máte-li o ní zájem, můžete se proto u nás zaregistrovat (viz níže část třetí).

2.5.             Premiot oznámil, že plánuje restrukturalizaci, co to znamená?

Skupina Premiot se bude snažit optimalizovat peněžní toky ve společnosti. Vzhledem k tomu, že skupina Premiot i) je zadlužená v rozsahu nižších miliard českých korun, ii) nedisponuje dostatečnými peněžními prostředky k úhradě svých dluhů po splatnosti, iii) většina společností ve skupině vykazuje záporný výsledek hospodaření, bude se muset zbavit svého majetku, aby získala prostředky na uspokojení věřitelů. Máme za to, že se ji to za stávajících tržních podmínek nemůže podařit v rozsahu, který by plně uspokojil věřitele, proto je vhodné situaci řešit v rámci insolvence pod dohledem insolvenčního správce a věřitelů.

2.6.             Mám svoji investici zajištěnou směnkou, jak mám postupovat?

Existují různé druhy směnek, v prvé řadě je tak proto vždy třeba posoudit, o jakou směnku jde v konkrétním případě a podle toho následně stanovit další vhodný postup.

Již jsme se setkali s tím, že někteří věřitelé uzavřeli s emitentem Dohodu o zajišťovací povaze směnky a že jim byla vydána směnka vlastní. Pohledávky ze směnek lze do insolvenčního řízení přihlásit. Právní služby spočívající v individuální vymáhání těchto nároků klientům v rámci kolektivního vymáhání pohledávek neposkytujeme.

2.7.             Premiot oznámil, že svolá schůzi věřitelů na červen až červenec, jak mám postupovat?

Premiot na svém webu avizoval (zde), že v červnu a červenci budou svolány schůze vlastníků dluhopisů. Ve večerních hodinách dne 29. 6. 2023 byly rozeslány pozvánky na setkání věřitelů, které se konalo dalšího dne v dopoledních hodinách na platformě youtube. Ondrej Spodniak při přenosu informoval účastníky o situaci skupiny Premiot a informoval o možnosti řešit strukturální problémy jinak než formou restrukturalizace, čímž dle našeho názoru nepřímo potvrdil fakticky úpadek dlužníka a dalších osob ve skupině Premiot. Například v dlužnickém insolvenčním návrhu společnosti Hotel Karolína, s.r.o. (zde) dlužník sám v bodě 1.15. uvedl, že se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti.

2.8.             Chci počkat na schůzi věřitelů Premiot a až následně se rozhodnout, jak dále postupovat. Co mohu v mezidobí činit?

Ačkoliv byla schůze vlastníků dluhopisů původně plánovaná už na měsíc duben 2023 (viz zde), neuskutečnila se. Červnová schůze vlastníků dluhopisů se pak uskutečnila prostřednictvím platformy youtube, a to pouze v podobě informativního „setkání“ vedeného Ondrejem Spodniakem bez jasného výsledku. Pokud jde o avizované červencové setkání, o jeho konání nemáme žádné informace. Původní avízo Premiotu ohledně konání schůze vlastníků dluhopisů se nyní jeví jen jako snaha oddálit zahajování insolvenčních řízení na společnosti ze skupiny Premiot.  

2.9.             Premiot oznámil, že jednotlivé společnosti mají vzájemné křížové ručení, co to znamená?

Tzv. „křížového ručení“ je pojmem používaným v souvislosti s ručením za dluhy v případě, kdy došlo k rozdělení obchodní společnosti.

Při rozdělení obchodních společností dochází k přechodu jmění, a tedy zpravidla i k přechodu dluhů z rozdělovaných společností na společnosti nástupnické. Nástroje věřitelů rozdělované společnosti na udržení své věřitelské pozice jsou omezeny, mohlo by se tedy stát, že bez ohledu na věřitele či jejich případný nesouhlas dojde ke změně v osobě dlužníka. Taková změna bez dalšího by byla neakceptovatelná, jelikož by zásadním způsobem ohrožovala postavení věřitelů a jejich věřitelská práva a představovala by silně zneužitelný nástroj. Z tohoto důvodu zákon stanoví, že každá nástupnická společnost ručí za dluhy, které přešly v důsledku rozdělení na ostatní nástupnické společnosti nebo zůstaly rozdělované společnosti při odštěpení, společně a nerozdílně s ostatními nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ně mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění.

Nicméně v případě Premiot máme za to, že tento pojem byl použit volně a byl jím myšlen vztah věřitel – dlužník mezi jednotlivými společnosti ve skupině. Víme, že emitenti vybrané prostředky často poskytovaly jiným společnostem ve skupině.

3.                   Právní zastoupení, odměna, převzetí zastoupení:

3.1.             Jak Vás mohu kontaktovat? Je možné osobní setkání či telefonická konzultace?

Osobní setkání Vám v tuto chvíli při aktuálním množství věřitelů nemůžeme z technických důvodů nabídnout. Pro naše klienty však pořádáme pravidelné webináře, na nichž shrnujeme vývoj v kauze a umožňujeme klientům pokládat dotazy. Zpravidla do dvou pracovních dnů odpovídáme na emailové dotazy (prostřednictvím premiot@klblegal.cz), alternativně je nás možné kontaktovat telefonicky (+420 605 230 514).

3.2.             Jaké jsou podmínky odměňování?

Zvýhodněné podmínky právního zastoupení jsou následující:

 1. Fixní odměnu ve výši 10.000 Kč + DPH za převzetí právního zastoupení klienta zahrnující právní zastoupení v jednom insolvenčním řízení (první částka se platí na začátku po podpisu smlouvy);
 2. fixní odměnu ve výši 10.000 Kč + DPH za právní zastoupení klienta v každém dalším zahájeném insolvenčním řízením vedeném proti každému jednotlivému subjektu a v insolvenčním řízení vedeném proti každé jednotlivé osobě;
 3. podílová odměna (success fee) ve výši 5 % + DPH z mimosoudně získaného nebo soudně vymoženého plnění pro klienta (tato částka se hradí až v případě našeho úspěchu ve věci).

Jsou-li Vaše celkové investice do skupiny Premiot nižší než 300 tis. Kč, uplatní se pro Vás snížená fixní odměna ve výši 5 tis. Kč plus DPH za každé zahájené řízení (viz body (1) a (2).

3.3.             Mám více dluhopisů, jaká bude částka fixní odměny?

Obecné podmínky odměňování jsou uvedeny výše v bodu 3.2. Pro lepší pochopení naší odměny si Vám dovolujeme uvést modelový příklad:

Klient má 2 dluhopisy, a to jeden hromadné dluhopis od společnosti PREMIOT realitní, a.s. a jeden hromadné dluhopis od společnosti Europa Investment Property CZ a.s. Celková investice klienta u skupiny Premiot činí 350.000 Kč, kdy hromadný dluhopis Premiot realitní, a.s. zní na částku 200.000 Kč a hromadný dluhopis Europa Investment Property CZ a.s. zní na částku 150.000 Kč.

 1. Odměna za převzetí právního zastoupení a zahájení 1 insolvenčního řízení činí 10.000  Kč + DPH (fixní odměna).
 2. Se společností PREMIOT realitní, a.s. by bylo zahájeno insolvenční řízení – zahrnuto v odměně za převzetí právního zastoupení.
 3. Následně by se ukázalo, že společnost Europe Investment Property CZ a.s. je skutečně v úpadku a je nutné zahájit insolvenční řízení, bude tedy podán insolvenční návrh, částka 10.000 Kč + DPH představuje fixní odměnu za další zahájené insolvenční řízení.
 4. CELKEM by v modelovém případě fixní odměna činila 20.000 Kč + DPH = 24.200 Kč

Upozornění: Nebude-li chtít být klient zastoupen ve vícero řízeních (a tj. ve více řízeních uplatňovat své nároky), nemusí samozřejmě fixní odměnu za další zahajovaná řízení hradit.

Smyslem fixní odměny za každé zahájené řízení je pokrytí nákladů na podání insolvenční přihlášky a realizaci souvisejících úkonů, které je vždy nutné učinit v každém řízení (bez ohledu na to, že se jedná o jednoho totožného klienta). Každé řízení může být svou povahou specifické (co do právního posouzení pohledávky či postupu insolvenčního správce).

3.4.             Mám více emisí od více společností ze skupiny Premiot – stačí se přihlásit do jednoho insolvenčního řízení nebo se musím hlásit do všech?

Budou-li zahájena insolvenční řízení proti oběma emitentům Vašich dluhopisů, je zapotřebí v zákonné lhůtě (která je propadná) přihlásit příslušné pohledávky do každého z řízení. V opačném případě se vystavujete riziku, že se k Vaší pohledávce nebude přihlížet vůbec (k nepřihlášeným či pozdě přihlášeným pohledávkám se nepřihlíží).  

3.5.             Co vše zahrnuje právní zastoupení ze strany KLB Legal?

Právní služby zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

 • strategické řešení kauzy, zejména hromadné vymáhání pohledávek vůči všem odpovědným subjektům;
 • právní a ekonomickou prověrku skupiny Premiot a jejích závazků;
 • monitoring insolvenčního rejstříku a veškerých zveřejňovaných informací;
 • zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem dlužníka, popř. na schůzích vlastníků dluhopisů, budou-li se konat;
 • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení;
 • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů;
 • komunikace se soudem a insolvenčním správcem.

3.6.             Jak se mohu registrovat přes přihlašovací formulář na stránkách KLB Legal?

Pokud jsou pro Vás podmínky přijatelné, poprosili bychom Vás o vyplnění registračního formuláře na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

4.                   Dluhopisy, emisní podmínky dluhopisů:

4.1.             Některé dluhopisy ještě nebyly splatné, ale není mi vyplácen kupón (výnos). Jak mám postupovat? Mohu se rovněž registrovat jako klient KLB?

Na základě úpisu dluhopisu Vám vznikl nárok zejména (i) na výplatu úroků (kupónu) a (ii) zaplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, vždy ke sjednanému datu. Pakliže Vám emitent úrok včas nevyplatil (je nerozhodné, zda Vám jej dříve platil a pak platby zastavil či zda úroky nevyplácel nikdy), dostal se do prodlení s plněním své povinnosti.

Zákon uvádí, že „po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení“. Kromě dlužného výnosu tedy můžete nárokovat i zákonný úrok z prodlení. Výše zákonného úroku z prodlení pro rok 2023 činí v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. celkem 15 % ročně (p.a.) z dlužné částky.

Pokud by bylo zahájeno insolvenční řízení proti emitentovi a soud by rozhodl o úpadku, bude nezbytné v zákonné dvouměsíční lhůtě přihlásit Vaše pohledávky do insolvenčního řízení, a to bez ohledu na to, zda jsou splatné či nikoliv – pokud by nesplatná pohledávka v propadné lhůtě přihlášena nebyla, nepřihlíželo by se k ní.

5.                   Insolvence, insolvenční řízení:

5.1.             Jakým způsobem mohu přihlásit svoji pohledávku?

Pohledávku můžete přihlásit po zahájení insolvenčního řízení na speciálním standardizovaném formuláři určeném k přihlašování pohledávek podle vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení.

5.2.             Jak budete postupovat v insolvenčním řízení?

Tam, kde to bude vhodné, zahájíme insolvenční řízení a následně budeme přihlašovat pohledávky svých klientů a aktivně hájit jejich práva, ať už prostřednictvím zastupování na schůzi věřitelů nebo prostřednictvím věřitelského výboru. Cílem zastupování bude rozkrýt hospodaření dlužníka, identifikovat, případně dohledat majetek a usilovat o co nejvyšší možnou návratnost pohledávek věřitelů.

5.3.             Mám s KLB uzavřenou smlouvu, musím já sám přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení?

Nemusíte, přihlášku pohledávky a komunikaci se soudem pro Vás zajišťujeme my.

5.4.             Jak dlouho bude trvat insolvenční řízení?

Délku trvání insolvenčního řízení nejde předvídat, velmi záleží na komplexnosti případu a součinnosti všech stran včetně dlužníka. Nicméně obecně je nutné počítat s dobou trvání v řádu několika let.

5.5.             Jaký je rozdíl mezi úpadkem a reorganizací a co je pro mě výhodnější?

V konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty, přičemž po zpeněžení majetkové podstaty je činnost dlužníka ukončena a jako právnická osoba zaniká.

V reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, na základě plánu, kteří schvalují věřitelé. V případě úspěšné reorganizace je činnost dlužníka obnovena.

V této fázi nelze soudit, která forma bude pro věřitele v tom kterém insolvenčním řízení výhodnější. Vždy budeme prosazovat formu, která je nejvýhodnější pro naše klienty.

5.6.             Půjde o jedno insolvenční řízení s celou skupinou nebo bude několik insolvenčních řízení s jednotlivými SPV?

Není možné vést jedno velké insolvenční řízení s celou skupinou Premiot, tuto možnost české insolvenční právo nezná. Proto bude nutné vést jednotlivé insolvence na jednotlivé společnosti ze skupiny Premiot.  

5.7.             Kdo bude insolvenční správce a kdo jej volí/určuje?

Insolvenční správce je určen nejpozději dnem prohlášení úpadku soudem ze seznamu insolvenčních správců, nicméně v některých případech může být soudem ustanoven tzv. předběžný insolvenční správce ještě před prohlášením úpadku dlužníka. Insolvenčního správce jmenuje a odvolává schůze věřitelů. Jako kancelář budeme usilovat o dosazení zkušeného insolvenčního správce, který bude prosazovat zájmy věřitelů.

Pokud jste zde nenalezli odpověď na Váš dotaz, kontaktujte nás prosím na emailu premiot@klblegal.cz), alternativně nebo telefonicky (+420 605 230 514).

Pokud jste se rozhodli využít našeho právního zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Související články

Aktuální vývoj insolvence společnosti Premiot Group, a.s.

Aktuální vývoj insolvence společnosti Premiot Group, a.s.

Dne 11. 7. 2023 v dopoledních hodinách zveřejnil insolvenční soud vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení proti české mateřské společnosti investiční skupiny Premiot s názvem Premiot Group, a.s. („Premiot Group“)....

Které společnosti ze skupiny Premiot čelí insolvenci?

Které společnosti ze skupiny Premiot čelí insolvenci?

Pozornosti většině osob zainteresovaných v kauze Premiot zřejmě neuniklo, že se nyní vedou insolvenční řízení již proti pěti společnostem ze skupiny Premiot. Za účelem zpřehlednění situace jednotlivá insolvenční řízení níže ve stručnosti rekapitulujeme. PREMIOT...

Investiční skupina Premiot a insolvence

Investiční skupina Premiot a insolvence

Společnosti z investiční skupiny Premiot emitovaly v průběhu několika let dluhopisy za sta miliony až nižší miliardy Kč. Od začátku roku je skupina pod drobnohledem. Přestala totiž splácet vlastníkům dluhopisů výnosy a později dokonce nevyplatila ani splatné jmenovité...