Investiční skupina Premiot a insolvence

13. 6. 2023

Společnosti z investiční skupiny Premiot emitovaly v průběhu několika let dluhopisy za sta miliony až nižší miliardy Kč. Od začátku roku je skupina pod drobnohledem. Přestala totiž splácet vlastníkům dluhopisů výnosy a později dokonce nevyplatila ani splatné jmenovité hodnoty dluhopisů.

Poškození investoři poměrně dlouhou dobu vyčkávali na to, jaké kroky Premiot učiní a jak se k situaci postaví. Premiot však pouze naznačil plánované řešení (toto má spočívat v restrukturalizaci skupiny), aniž by aktivně jednal a kýženému cíli se jakkoli přibližoval. Nemůže být proto překvapením, že v druhé polovině května, konkrétně dne 19. 5. 2023, došlo k zahájení insolvenčního řízení proti projektové společnosti s názvem PREMIOT obchodní, a.s. (resp. dříve Europa Investment Property CZ a.s.).

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu manželů Machačových doručeného příslušnému insolvenčnímu soudu v dopoledních hodinách dne 18. 5. 2023. Z návrhu plyne, že insolvenční navrhovatelé evidují vůči společnosti PREMIOT obchodní, a.s. pohledávky ve výši 3.000.000 Kč (jistina). Z insolvenčního návrhu (zde) je pak mimo jiné patrné, že se vůči společnosti PREMIOT obchodní, a.s. vede exekuce a že má dlužník závazky po splatnosti vůči řadě dalších věřitelů.

Totožného dne byl soudu doručen v pořadí druhý insolvenční návrh připravovaný naší advokátní kanceláří KLB Legal ve spolupráci s dalšími právními zástupci poškozených investorů. Jak uvádíme v předmětném návrhu (zde), dlužník se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona.

Uvedené vyplývá především z následujících skutečností: (i) Dlužník má nejméně 18 věřitelů, jejichž splatné pohledávky za dlužníkem činí pouze na jistině nejméně částku 9.360.200 Kč; (ii) peněžité závazky dlužníka po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů činí k 18. 5. 2023 nejméně 9.357.650 Kč, přičemž z toho peněžité závazky dlužníka po lhůtě splatnosti delší než 3 měsíce činí k uvedenému datu nejméně 9.352.550 Kč a (iii) dlužník aktuálně není schopen tyto závazky plnit. Zároveň pak platí, že dlužník naplňuje domněnky platební neschopnosti, protože zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků a neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Insolvenční řízení se dynamicky posouvá dál. Soud již například jmenoval předběžným insolvenčním správcem společnost Insolvenční správci v.o.s. (zde), která své jmenování do funkce přijala. Předběžnému insolvenčnímu správci soud uložil mj. povinnost provést opatření ke zjištění a zajištění majetku dlužníka, k přezkoumání účetnictví dlužníka či povinnost provést soupis majetkové podstaty dlužníka.

K návrhům přihlášených věřitelů (těch se v rejstříku objevilo hned několik, a to včetně našeho návrhu), jmenoval soud prozatímní věřitelský výbor. Členem je i přihlášený věřitel, kterého zastupuje advokátní kancelář KLB Legal a který byl na prvním zasedání prozatímního věřitelského výboru jmenován předsedou. S výkonem funkce jsme samozřejmě vyjádřili souhlas; jsme připraveni činit vše potřebné pro hájení společného zájmu věřitelů.

Dlužníka soud vyzval zejména k tomu, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a aby předložil seznam majetku, závazků a zaměstnanců. Z reakce dlužníka datované ke dni 29. 5. 2023 (zde) se především podává, že dlužník pracuje na přípravě požadovaných seznamů, avšak z důvodu časové náročnosti kompletace dokumentů žádá o prodloužení lhůty. Do závěru reakce dlužník připojil informaci, že údajně hledá pro věřitele komplexní řešení, které jim představí na připravovaných setkáních držitelů dluhopisů, a že bude dále postupovat na základě stanovisek věřitelů.

Ačkoliv soud k žádosti dlužníka lhůtu prodloužil, učinil tak pouze o 7 dnů. V následujícím týdnu tedy očekáváme, že dlužník příslušné dokumenty soudu zašle – ostatně, nezašle-li soudu požadované seznamy včas, bude se soud řídit domněnkou, že se dlužník v úpadku nachází, tzn., že pasivita není pro dlužníka v daném případě vhodnou cestou. Za zmínku stojí, že se dlužník návrhem ze dne 1. 6. 2023 domáhal vyhlášení tzv. moratoria (zde) v délce tří měsíců. Dlužník v návrhu uvedl, že již od září 2022 docházelo k výraznému ochlazování trhu s realitami, v důsledku čehož dlužníci společnosti PREMIOT obchodní, a.s. generovali nízké cash-flow a nespláceli své dluhy včas, což se negativně promítlo do jeho ekonomické situace. Přiznal, že se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti a požadavek na vyhlášení moratoria odůvodnil zejm. tím, že v případě vyhlášení moratoria by měl být schopen dokončit jednání se svými věřiteli s výsledkem restrukturalizace závazků a ozdravení svého provozu. Dlužník rovněž tvrdil, že s vyhlášením moratoria souhlasí věřitelé disponující s pohledávkami v rozsahu 60,48 % celkových závazků (podle návrhu evidují věřitelé vůči společnosti PREMIOT obchodní, a.s. pohledávky ve výši 1.420.433.360,57 Kč). Soud rozhodl o návrhu odmítavým usnesením zveřejněným v rejstříku 6. 6. 2023. Zdůraznil, že ačkoliv dlužník tvrdí opak, nedoložil soudu zákonem požadované dokumenty, především řádný seznam majetku vč. pohledávek a seznam zaměstnanců. Vytkl dlužníkovi, že mu nedoložil ani souhlasy věřitelů disponujících s pohledávkami v rozsahu 60,48 %, přestože v návrhu uvádí, že tak učinil – soud upozornil, že některé souhlasy nebyly podepsány oprávněnými osobami a že za všechny souhlasící věřitele jednal pan Ondrej Spodniak. Pokus dlužníka o vyhlášení moratoria proto soud hodnotil jako nepoctivý záměr.

V pozdních večerních hodinách dne 6. 6. 2023 byl v rejstříku zveřejněn v pořadí druhý návrh dlužníka na vyhlášení moratoria. Argumentace dlužníka zde obsažená je víceméně totožná s tou předchozí, avšak dlužník odstranil nedostatky, na které jej upozornil soud v odmítavém usnesení (tyto byly prý způsobeny technickými potížemi). Nově dlužník doložil souhlasy věřitelů s vyhlášením moritoria disponujících s pohledávkami v rozsahu 58,60 %.

Podle zákona je insolvenční soud povinen rozhodnout o návrhu na moratorium do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel.

Související články

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností BD P5 Skalka I. s.r.o. (dříve Property EIP I. 2021, s.r.o.) vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2076/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 10....

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní II. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2069/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 21. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku...

Úpadek Česká Žula Strojní IV, s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní IV, s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní IV. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 79 INS 136/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 5. 1. 2024 (zde). Dne 25. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze...