Které společnosti ze skupiny Premiot čelí insolvenci?

13. 7. 2023

Pozornosti většině osob zainteresovaných v kauze Premiot zřejmě neuniklo, že se nyní vedou insolvenční řízení již proti pěti společnostem ze skupiny Premiot. Za účelem zpřehlednění situace jednotlivá insolvenční řízení níže ve stručnosti rekapitulujeme.

PREMIOT obchodní, a.s.

Insolvenční řízení proti společnosti PREMIOT obchodní, a.s. (resp. dříve Europa Investment Property CZ a.s.) bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v druhé polovině května letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 95 INS 7893/2023 a nachází se ve fázi „před rozhodnutím o úpadku“.

Soud i předběžný insolvenční správce opakovaně vyzývali dlužníka k doložení údajů týkajících se zejména jeho hospodaření a ekonomické situace. Zda tak dlužník v dostatečném rozsahu učinil zatím není známo. Lze nicméně konstatovat, že aktivitu dlužník v poslední době směřoval poněkud jiným směrem, neboť zaslal soudu v průběhu června postupně dva návrhy, jimiž se domáhal vyhlášení tzv. moratoria v délce tří měsíců. Ani jednomu z těchto návrhů soud nevyhověl. Po tomto neúspěchu namítl dlužník podjatost soudkyně, kdy napadal především závěry a postup soudkyně související s nevyhlášením jím navrhovaného moratoria, ani zde však soudy tvrzením dlužníka nepřitakaly.

Očekáváme, že v dohledné době bude soudu předložena zpráva od předběžného insolvenčního správce, ze které by mělo být patrné, zda a popř. jakou součinnost již dlužník správci poskytl.

Pokud jde o prozatímní věřitelský výbor jmenovaný soudem, tento má nyní (po prvním rozšíření) celkem čtyři členy. Jeho předsedou je klient zastoupený naší advokátní kanceláří KLB Legal.

Premium Data Systems s.r.o.

Insolvenční řízení proti společnosti Premium Data Systems s.r.o. bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v druhé polovině června letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 90 INS 9777 / 2023 a nachází se ve fázi „před rozhodnutím o úpadku“.

Z insolvenčního návrhu plyne, že navrhovatel a další v návrhu identifikovaný věřitel disponují vůči dlužníkovi splatnými pohledávkami ve výši 6,25 mil. Kč (jistina). 

Insolvenční soud již uložil dlužníkovi povinnost vyjádřit se k insolvenčnímu návrhu a předložit příslušené seznamy (seznam majetku, závazků a zaměstnanců). Dlužník se doposud k insolvenčnímu návrhu věcně nevyjádřil ani dle naší vědomosti nepředložil požadované seznamy, pouze požádal o prodloužení lhůty.

Předběžný insolvenční správce nebyl dosud v řízení soudem jmenován, rovněž nebyl ustanoven ani prozatímním věřitelský výbor.

Premium Data Systems III. s.r.o.

Insolvenční řízení proti společnosti Premium Data Systems III. s.r.o. bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v druhé polovině června letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 9871/2023.

Poté, co soud vyzval dlužníka, aby se k vyjádřil k insolvenčnímu návrhu vydal usnesení, kterým insolvenční návrh odmítl čistě z formálního důvodu, konkrétně proto, že navrhovatelé nesložili zálohu na náklady insolvenčního řízení. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podle jeho názoru „na právní vztahy mezi emitentem dluhopisů a investorem, který dluhopisy na základě smlouvy upíše, nelze nahlížet jako na vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem“. Soud dále argumentoval tím, že cílem investora při nákupu dluhopisů je zhodnocení finančních prostředků nikoliv nákup zboží či objednání služeb, jak je tomu v případě typických instrumentů jako kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Podle soudu údajně investor úpisem dluhopisů vykonává výdělečnou činnost, která směřuje ke generování zisku.

S výše uvedeným závěrem soudu se neztotožňujeme a nepovažujeme jej za správný. Máme za to, že řešenou otázku je třeba vykládat mj. ve světle ustanovení § 1841 občanského zákoníku, podle kterého platí, že: „Smlouvou o finanční službě se pro účely úpravy spotřebitelských smluv v tomto zákoně rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.[1]

Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (“ZPKT”), na který soud ostatně rovněž odkazoval, patří mezi investiční nástroje v prvé řadě investiční cenné papíry, jimiž jsou např. dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky.

V komentářové literatuře k ustanovení § 1841 občanského zákoníku se ve vztahu k investičním službám uvádí, že tyto „jsou podrobně upraveny v ZPKT. Rozumí se jimi např. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (tzv. hlavní investiční služby, § 4 odst. 2 ZPKT) anebo úschova a správa investičních nástrojů či služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů (tzv. vedlejší investiční služby§ 4 odst. 3 ZPKT).“[2]

Jinými slovy, smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů uzavřená mezi fyzickou osobu jednající mimo rámec její podnikatelské činnosti či samostatného výkonu jejího povolání (§ 419 občanského zákoníku) a emitentem má být dle našeho názoru považována za smlouvu spotřebitelskou.

Z výše uvedeného plyne, že soud nepostupoval správně, když insolvenční návrh pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení odmítl.

Dodáváme, že argumentace soudu, že investor není spotřebitelem, pokud uzavírá smlouvu, jejímž cílem je generace zisku a nikoliv např. běžný nákup zboží či služeb nemůže být správná už jen proto, že zcela odporuje konceptu spotřebitelských finančních produktů – pokud bychom touto optikou nahlíželi např. na běžný spořicí účet či investiční životní pojištění, tedy na produkty, které jsou určeny mimo jiné k tomu, aby generovaly (zpravidla) pro své zřizovatele zisk, došli bychom k absurdnímu závěru, že jejich zřizovatelé, jsou-li jimi fyzické osoby jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání nejsou v rámci smluvního vztahu chráněni jako spotřebitelé, což jednak odporuje nastavení těchto produktů a jednak je takový výsledek rozporný s platným právem.

Hotel Karolína, s.r.o.

Insolvenční řízení proti společnosti Hotel Karolína, s.r.o. bylo zahájeno na základě dlužnického insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení reorganizace v první polovině června letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 9181/2023.

Skupina Premiot a zejména pak její představitel, pan Ondrej Spodniak opakovaně od jara 223 avizoval, že skupina plánuje restrukturalizaci (viz např. zde).

Prvním pokusem je insolvenční řízení společnosti Hotel Karolína, s.r.o., v rámci kterého se dlužník vydal cestou tzv. předbalené reorganizace. Před iniciací insolvence došlo k postoupení pohledávek vyplývajících ze zápůjček a úvěrů z další společností ze skupiny Premiot (jakožto věřitelů dlužníka) na nově založenou společnost DETRANGE Stock Beta s.r.o., která se tak stala majoritným věřitelem dlužníka (pohledávky činí přes 71 mil. Kč – viz zde). Ke schválení předbalené reorganizace došlo zejména prostřednictvím hlasů této společnosti.

Domníváme se, že k postoupení pohledávek došlo proto, aby dlužník získal kontrolu nad směřováním insolvenčního řízení – pokud by společnosti ze skupiny Premiot nepostoupily své pohledávky na společnost, která není s dlužníkem propojena, nemohly by o reorganizačním plánu hlasovat. Na tuto skutečnost již někteří věřitelé soud upozornili.

Obáváme se, že dlužník svým jednání sleduje nepoctivý záměr a máme obavu, že neusiluje o dosažení co nejvyššího uspokojení pohledávek poškozených investorů, kteří investovali do dluhopisů. Stejně jako v ostatních insolvenčních řízeních i zde bude důležité získat skutečný obraz hospodaření dlužníka.

Premiot Group, a.s.

Insolvenční řízení proti společnosti Premiot Group, a.s. bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v první polovině července letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 10879 / 2023 a nachází se ve fázi „před rozhodnutím o úpadku“.

Insolvenční návrh proti české mateřské společnosti skupiny Premiot byl připraven naší advokátní kanceláří KLB Legal, s.r.o. Jsou v něm identifikované pohledávky některých klientů z titulu nezaplacených výnosů (kupónů), jmenovitých hodnot dluhopisů i směnek vlastních, které byly vystaveny emitentem a avalovány dlužníkem – společnost Premiot Group se totiž ve více případech zavázala směnkami za dluhy jejich dceřiných společností; věřitelé proto tyto pohledávky zpravidla mohou uplatnit jak v insolvenčním řízení emitenta, tak i v insolvenčním řízení avala.

Předběžný insolvenční správce nebyl dosud v řízení soudem jmenován, rovněž nebyl ustanoven ani prozatímním věřitelský výbor.

Jsem investor – jak postupovat dál?

Doporučujeme účastnit se koordinovaného postupu s ostatními investory v rámci kolektivního vymáhání nároků, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech zastupujeme poškozené investory v rozličných kauzách. Věříme, že Vám, stejně jako dalším naším klientům zasaženým kauzou Premiot, můžeme být nápomocní.

Máte-li zájem o právní služby v souvislosti s kauzou Premiot, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese premiot@klblegal.cz

V případě zájmu o naše právní služby můžete využít registrační formulář na našem webu a stát se naším klientem. Odkaz zde: Registrace – KLB Legal – Kauza Premiot


[1] Citované ustanovení představuje implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, 32002L0065.

[2] HUBKOVÁ, Pavlína. § 1841 [Typy finančních služeb]. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023, marg. č. 17.

Související články

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní V. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 89 INS 2075/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 7. 3. 2024 (zde)....

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností BD P5 Skalka I. s.r.o. (dříve Property EIP I. 2021, s.r.o.) vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2076/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 10....

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní II. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2069/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 21. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku...