Úpadek Premium Data Systems IV., s.r.o.

Úpadek Premium Data Systems IV., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Premium Data Systems IV. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 18520/2023 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkursu ze dne 24. 11. 2023 (zde).

Na začátku února 2024 soud ustanovil prozatímním insolvenčním správcem společnost VPI CZ, v.o.s., která vystupuje jako insolvenční správce i v řadě dalších insolvenčních řízení vedených proti subjektům ze skupiny Premiot.

Dne 6. 2. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Premium Data Systems IV., s.r.o. (zde).

S ohledem na to, že dlužník opakovaně nereagoval na výzvy soudu k předložení podkladů ani nezaslal soudu své stanovisko ke skutečnostem uvedeným v insolvenčním návrhu, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka aniž by nařizoval jednání.

Poškození investoři mohou přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti Premium Data Systems IV., s.r.o. v dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí v pondělí dne 8. 4. 2024 (včetně). Pro naše klienty zajistíme přihlášení pohledávek v rámci právního zastoupení.

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 5. 6. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Druhé rozhodnutí o úpadku Premiot Group, a.s.

Druhé rozhodnutí o úpadku Premiot Group, a.s.

Dne 5. 2. 2024 Městský soud v Praze rozhodl o opětovném úpadku společnosti Premiot Group, a.s. (zde). Učinil tak v návaznosti na jednání konané dne 31. 1. 2024, jehož jsme se zúčastnili v zastoupení našich klientů (a rovněž insolvenčních navrhovatelů).

Na ústním projednání insolvenčního návrhu dlužník (v rozporu se svým dřívějším stanoviskem) potvrdil, že se nachází v úpadku a připojil se k insolvenčnímu návrhu; jeho projednání tak bylo čistě formální záležitostí. Soud provedl dokazování a závěrem avizoval, že v nadcházejících týdnech vydá rozhodnutí o úpadku. Ke zveřejnění rozhodnutí došlo dne 5. 2. 2024.

Insolvenční soud tak potvrdil úpadek společnosti podruhé, poté, co Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 25. 10. 2023 zrušil původní rozhodnutí Městského soudu v Praze kvůli procedurálním nedostatkům.

Podle odůvodnění rozhodnutí dlužník ani přes opakované výzvy soudu a insolvenčního správce neposkytuje odpovídající součinnost. Dlužník nebyl schopen dodat ani požadované seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, jakož ani listiny, které dokládají úpadek na základě § 104 insolvenčního zákona.  

Poškození investoři mohou přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti Premiot Group, a.s. v dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí v pátek dne 5. 4. 2024 (včetně).

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 29. 5. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Často pokládané otázky

Často pokládané otázky

 

1.          Informace o skupině Premiot

1.1.       Jakou mohu očekávat návratnost z investované částky?

Majetek, který insolvenční správce v insolvenčním řízení zajistí bude zpeněžen a rozdělen mezi věřitele podle velikosti jejich zajištěných pohledávek. Míra uspokojení se odvíjí zejména od toho, jakého objemu dosáhnou pohledávky přihlášené věřiteli, jaký majetek dlužník vlastní (vč. toho, čím je zatížený a zda se jej podaří případně zpeněžit a za kolik) a dále od toho, kolik aktiv bude insolvenční správce schopný získat do majetkové podstaty zpět. Důležité také je, zda do řízení vstoupí orgány činné v trestním řízení a zda se i jim podaří nějaký další majetek zajistit nebo jinak zakročit (např. v případu GROWING WAY tento faktor míru uspokojení věřitelů významně ovlivnil).

1.2.       Investoval jsem do projektu X, jaké informace jsou ohledně tohoto projektu dostupné?

Skupina Premiot nezveřejnila konsolidované údaje za celou skupinu ani hospodaření v jednotlivých projektech. Rovněž nezveřejnila účetní závěrky za rok 2022. Poslední veřejně dostupné zdroje informací představují účetní závěrky zveřejněné ve sbírce listin obchodního rejstříku za rok 2021 a dále prospekt společnosti Premiot realitní, a.s., který obsahuje základní neauditované a nekonsolidované údaje o stavu aktiv, závazků a hospodaření nejvýznamnějších společností ve skupině Premiot k datu 30. 9. 2021.

Aktuální informace ohledně vývoje v kauze Premiot zasíláme našim klientům v rámci hromadných sdělení a rovněž je sdělujeme na webinářích, které pořádáme pro klienty, popř. i pro veřejnost. Informaci o konání webinářů posíláme klientům s několikadenním předstihem emailem. Vedle toho tuto informaci uveřejňujeme i na webu premiot.klblegal.cz v sekci „Aktuality“, kde je možné se k účasti na webináři zaregistrovat.

1.3.       Investoval jsem do dluhopisů na základě dluhopisového prospektu, co to znamená?

Tzv. prospekt je formální dokument, umožňující nabízení dluhopisů nebo jiných cenných papírů veřejnosti. Tento dokument je vyhotoven podle evropského nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, které obsahuje požadavky na uvedení informací, jako např. rizikových faktorů nebo informací o hospodaření dlužníka. Česká národní banka uděluje souhlas se zveřejněním prospektu a přezkoumává, zda obsahuje všechny náležitostí stanovené nařízením. Přezkum Českou národní bankou je ovšem omezený a formální. Schválený prospekt dluhopisů sám o sobě neznamená, že nabízená emise je pro investora vhodná nebo přiměřená. Prospekt nehodnotí rizikovost investice ani kvalitu projektu, pouze osvědčuje, že byly při jeho schvalování splněny požadavky stanovené regulací.   

1.4.       Jak jsou dluhopisy zajištěny?

Dluhopisy vydané v rámci emisí jsou zpravidla nezajištěné (jde o nejčastější způsob).

Pohledávky některých klientů jsou zajištěny směnkou vydanou emitentem dluhopisů a avalovanou společností Premiot Group a.s. (v postavení tzv. „avala“). Pohledávky vyplývající z dluhopisů zajištěné směnkou lze přihlásit jednak do insolvenčního řízení vedeného proti emitentovi dluhopisů (vydavateli směnky) a jednak do insolvenčního řízení vedeného proti avalovi směnky. 

V insolvenčním řízení vedeném proti společnosti Premiot Group, a.s. již bylo rozhodnuto o úpadku a propadná lhůta k přihlašování pohledávek uběhla v říjnu 2023. V reakci na odvolání dlužníka nicméně odvolací soud rozhodnutí o úpadku zrušil (shledal ho nedostatečně odůvodněným). V důsledku uvedeného nastala specifická situace, neboť bude v novém rozhodnutí o úpadku určena pro věřitele opět dvouměsíční lhůta k přihlašování pohledávek.

2.          Další postup, vývoj v kauze

2.1.       Jak mohu vymáhat svoji pohledávku v kauze Premiot?

Obecně se nabízí více cest, a to především (i) individuální vymáhání pohledávky, (ii) kolektivní vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení a (iii) uplatnění nároku za poškozeného v rámci trestního řízení.

Individuální vymáhání pohledávek se nyní nejeví jako vhodné řešení, neboť jsou s tímto postupem spojeny vyšší náklady (soudní poplatek zpravidla ve výši 5 % z žalované částky, náklady na právní zastoupení, tj. náklady spojené min. se zasláním předžalobní výzvy, převzetím právního zastoupení, přípravou žaloby, jednáním u soudu). Soudní řízení může být zdlouhavé a v případě, že by došlo k zahájení insolvence proti dlužníkovi a v rámci něj k rozhodnutí o úpadku, soudní řízení by se přerušilo (§ 140a IZ). Naše advokátní kancelář tuto službu z kapacitních důvodů poškozeným investorům neposkytuje.

Již bylo zahájeno více insolvenčních řízení proti subjektům ze skupiny Premiot, očekáváme, že budou postupně zahajována další insolvenční řízení.

Do případného trestního řízení by byli poškození investoři oprávnění přihlásit své nároky z pozice poškozených.

2.2.       Jaké služby poskytuje poškozeným investorům Premiotu advokátní kancelář KLB Legal?

Advokátní kancelář KLB Legal poškozené investory zastupuje v rámci probíhajících insolvenčních řízení (vyjma incidenčních sporů) – soustředíme se tedy na kolektivní vymáhání pohledávek klientů. Výhodou kolektivního postupu je skutečnost, že se náklady na právní služby rozprostřou mezi větší množství investorů a my budeme moci poskytnout kvalitní právní služby velkému množství investorů (aktuální informace naleznete na našem webu premiot.klblegal.cz, včetně způsobu, jak se zaregistrovat a stát se našim klientem; k tomu rovněž viz níže část třetí).

2.3.       Volám a píši na Premiot a nikdo mi neodpovídá, co mám dělat dál?

Dle našich informací se Premiot komunikaci vyhýbá, v ojedinělých případech se nicméně některým klientům dovolat podařilo. Pokračovat ve snaze o komunikaci s Premiotem samozřejmě můžete.

Je-li Vaším cílem dohodnout se s Premiotem na individuálním vypořádání závazků (např. uzavřít dohodu o narovnání), domníváme se, že pravděpodobnost, že by Premiot k vyjednávání dohody přistoupil, je velmi nízká, a to i s ohledem na skutečnost, že v případě vedení insolvence by takové jednání mohlo být posouzeno jako zvýhodnění konkrétního věřitele na úkor ostatních věřitelů – rizikem je, že by takové jednání (např. uzavřená dohoda o narovnání) při naplnění zákonem stanovených předpokladů, mohlo být vyhodnoceno jako neúčinné právní jednání, proti němuž by mohl brojit insolvenční správce.

2.4.       Chci podat žalobu, jak mám postupovat?

Žalobu v toto chvíli nedoporučujeme podávat (viz výše bod 2.1.) – s individuálním vymáháním pohledávky jsou spojeny vyšší náklady, délka soudního řízení není dopředu stanovena a v případě zahájení insolvence s dlužníkem by bylo (po rozhodnutí o úpadku) probíhající soudní řízení přerušeno (§ 140a IZ).

Investorům doporučujeme jít cestou kolektivního vymáhání pohledávek. Tutu službu klientům poskytujeme, máte-li o ní zájem, můžete se u nás zaregistrovat (viz níže část třetí).

2.5.       Premiot oznámil, že plánuje restrukturalizaci, co to znamená?

Skupina Premiot se bude snažit optimalizovat peněžní toky ve společnosti. Vzhledem k tomu, že skupina Premiot i) je zadlužená v rozsahu nižších miliard českých korun,
ii) nedisponuje dostatečnými peněžními prostředky k úhradě svých dluhů po splatnosti,
iii) většina společností ve skupině vykazuje záporný výsledek hospodaření, bude se muset zbavit svého majetku, aby získala prostředky na uspokojení věřitelů. Máme za to, že se ji to za stávajících tržních podmínek nemůže podařit v rozsahu, který by plně uspokojil věřitele, proto je vhodné situaci řešit v rámci insolvence pod dohledem insolvenčního správce a věřitelů.

2.6.       Mám svoji investici zajištěnou směnkou, jak mám postupovat?

Existují různé druhy směnek, vždy je proto nutné posoudit, o jakou směnku jde v konkrétním případě a podle toho následně stanovit další vhodný postup.

V kauze Premiot se setkáváme s tím, že někteří věřitelé (investoři) uzavřeli s emitentem a avalem Dohodu o zajišťovací povaze směnky, na základě kterém jim byla vydána směnka vlastní. Pohledávky ze směnek lze do insolvenčního řízení přihlásit (blíže viz bod 1.4 výše).

Právní služby spočívající v individuálním vymáhání nároků ze směnek klientům v rámci kolektivního vymáhání pohledávek neposkytujeme.

2.7.      Premiot oznámil, že jednotlivé společnosti mají vzájemné křížové ručení, co to znamená?

Tzv. „křížového ručení“ je pojmem používaným v souvislosti s ručením za dluhy v případě, kdy došlo k rozdělení obchodní společnosti.

Při rozdělení obchodních společností dochází k přechodu jmění, a tedy zpravidla i k přechodu dluhů z rozdělovaných společností na společnosti nástupnické. Nástroje věřitelů rozdělované společnosti na udržení své věřitelské pozice jsou omezeny, mohlo by se tedy stát, že bez ohledu na věřitele či jejich případný nesouhlas dojde ke změně v osobě dlužníka. Taková změna bez dalšího by byla neakceptovatelná, jelikož by zásadním způsobem ohrožovala postavení věřitelů a jejich věřitelská práva a představovala by silně zneužitelný nástroj. Z tohoto důvodu zákon stanoví, že každá nástupnická společnost ručí za dluhy, které přešly v důsledku rozdělení na ostatní nástupnické společnosti nebo zůstaly rozdělované společnosti při odštěpení, společně a nerozdílně s ostatními nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ně mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění.

Obáváme se, že v případě skupiny Premiot bude tento pojem interpretován volně jako vztah věřitel – dlužník mezi jednotlivými společnosti ve skupině. Dle naší vědomosti někteří emitenti vybrané prostředky často poskytovali jiným společnostem ve skupině.

3.          Právní zastoupení, odměna, převzetí zastoupení

3.1.       Jak Vás mohu kontaktovat? Je možné osobní setkání či telefonická konzultace?

Osobní setkání s ohledem na významné množství věřitelů z technických důvodů nekonáme. Pro naše klienty však pořádáme pravidelné webináře, na nichž shrnujeme vývoj v kauze a umožňujeme klientům pokládat dotazy. Klienty o vývoji taktéž informujeme prostřednictvím emailové komunikace.

Na dotazy odpovídáme zpravidla do několika pracovních dnů. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese premiot@klblegal.cz (popř. v nutných případech telefonicky na čísle + 420 605 230 514).

3.2.       Jaké jsou podmínky odměňování?

S cílem zahájit společný postup poškozených investorů co nejdříve, nabízíme pro věřitele následující zvýhodněné podmínky právního zastoupení:

 1. Fixní odměnu ve výši 10.000 Kč + DPH za převzetí právního zastoupení klienta zahrnující právní zastoupení v jednom insolvenčním řízení (první faktura se hradí na začátku po podpisu smlouvy);
 2. fixní odměnu ve výši 10.000 Kč + DPH za právní zastoupení klienta v každém dalším zahájeném insolvenčním řízením vedeném proti každému jednotlivému subjektu a v insolvenčním řízení vedeném proti každé jednotlivé osobě;
 3. podílovou odměnu (success fee) ve výši 5 % + DPH z mimosoudně získaného nebo soudně vymoženého plnění pro klienta (tato částka se hradí až v případě našeho úspěchu ve věci).

Jsou-li Vaše celkové investice do skupiny Premiot nižší než 300.000 Kč, uplatní se pro Vás snížená fixní odměna ve výši 5.000 Kč plus DPH za každé zahájené řízení (body 1. a 2.).

V případě, že si přejete být zastoupeni při vymáhání své pohledávky zajištěné směnkou jak proti emitentovi dluhopisu, tak proti avalovi ze směnky (směnečnému ručiteli), odměna advokátní kanceláře se počítá za každé z těchto řízení zvlášť (bod 1.4).

Smyslem fixní odměny za každé zahájené řízení je pokrytí nákladů na podání insolvenční přihlášky a realizaci souvisejících úkonů, které je nutné učinit vždy v každém jednotlivém řízení (bez ohledu na to, že se jedná o jednoho totožného klienta). Každé řízení je specifické (co do právního posouzení pohledávky, vývoje, postupu insolvenčního správce atd.).

3.3.       Mám více dluhopisů, jaká bude částka fixní odměny?

Obecné podmínky odměňování jsou uvedeny výše v bodu 3.2. Pro lepší pochopení naší odměny níže uvádíme modelový příklad:

Klient vlastní dluhopisy ze dvou emisí, a to hromadný dluhopis vydaný společností PREMIOT realitní, a.s. znějící na částku 200.000 Kč a hromadný dluhopis vydaný společností PREMIOT obchodní, a.s. znějící na částku 150.000 Kč. Celková investice klienta u skupiny Premiot činí 350.000 Kč.

 1. Odměna za převzetí právního zastoupení a zahájení jednoho insolvenčního řízení činí 10.000  Kč + DPH (fixní odměna). Tato odměna se hradí po podpisu smluvní dokumentace.
 2. Bude-li proti společností PREMIOT realitní, a.s. zahájeno insolvenční řízení, je odměna zahrnuta ve fixní odměně uvedené výše v bodě 1.
 3. Dojde-li následně k zahájení insolvenčího řízení proti společnosti PREMIOT obchodní, a.s., zašle naše advokátní kancelář klientovi další fakturu na částku 10.000 Kč + DPH, která představuje fixní odměnu za další zahájené insolvenční řízení.
 4. Celková fixní odměna v modelovém případě činí 20.000 Kč + DPH = 24.200 Kč

Upozornění: Nemá-li klient zájem být zastoupen ve vícero insolvenčních řízeních (tj. ve více insolvenčních řízeních uplatňovat své nároky), nemusí samozřejmě fixní odměnu za další zahájené řízení hradit – po sdělení takové informace písemně (alespoň prostřednictvím emailu) naše advokátní kancelář nebude činit úkony k uplatnění pohledávky klienta v daném insolvenčním řízení (tj. zejména k podání přihlášky pohledávek).

3.4.       Mám více dluhopisů vydaných od více společností ze skupiny Premiot – stačí se přihlásit do jednoho insolvenčního řízení nebo se musím hlásit do všech?

Budou-li zahájena insolvenční řízení proti oběma emitentům Vašich dluhopisů, je zapotřebí v zákonné lhůtě (která je propadná) přihlásit příslušné pohledávky do každého jednotlivého řízení. V opačném případě se vystavujete riziku, že se k Vaší pohledávce nebude přihlížet vůbec (k nepřihlášeným či pozdě přihlášeným pohledávkám se nepřihlíží). Zda své nároky uplatníte či nikoliv je čistě na Vašem uvážení.  

3.5.       Co vše zahrnuje právní zastoupení ze strany KLB Legal?

Právní služby zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

 • strategické řešení kauzy, zejména hromadné vymáhání pohledávek;
 • právní a ekonomickou prověrku skupiny Premiot a jejích závazků;
 • monitoring insolvenčního rejstříku a veškerých zveřejňovaných informací;
 • zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem dlužníka, popř. na schůzích vlastníků dluhopisů, budou-li se konat;
 • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení;
 • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů;
 • komunikaci se soudem a insolvenčním správcem.

3.6.       Jak se mohu registrovat přes přihlašovací formulář na stránkách KLB Legal?

Pokud jsou pro Vás podmínky přijatelné, poprosili bychom Vás o vyplnění registračního formuláře na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

4.          Dluhopisy, emisní podmínky dluhopisů

4.1.       Některé dluhopisy ještě nebyly splatné, ale není mi vyplácen kupón (výnos). Jak mám postupovat? Mohu se rovněž registrovat jako klient KLB?

Na základě úpisu dluhopisu Vám vznikl nárok zejména (i) na výplatu úroků (kupónu) a (ii) zaplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, vždy ke sjednanému datu. Pakliže Vám emitent úrok včas nevyplatil (je nerozhodné, zda Vám jej dříve platil a pak platby zastavil či zda úroky nevyplácel nikdy), dostal se do prodlení s plněním své povinnosti.

Zákon uvádí, že „po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení“. Kromě dlužného výnosu tedy můžete nárokovat i zákonný úrok z prodlení. Výše zákonného úroku z prodlení pro rok 2023 činí v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. celkem 15 % ročně (p.a.) z dlužné částky, pro první pololetí roku 2024 pak 14,75 % ročně (p.a.).

Pokud by bylo zahájeno insolvenční řízení proti emitentovi a soud by rozhodl o úpadku, bude nezbytné v zákonné dvouměsíční lhůtě přihlásit Vaše pohledávky do insolvenčního řízení, a to bez ohledu na to, zda jsou splatné či nikoliv – pokud by nesplatná pohledávka v propadné lhůtě přihlášena nebyla, nepřihlíželo by se k ní.

5.          Insolvence, insolvenční řízení

5.1.       Jakým způsobem mohu přihlásit svoji pohledávku?

Pohledávku můžete přihlásit po zahájení insolvenčního řízení na speciálním standardizovaném formuláři určeném k přihlašování pohledávek podle vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení.

5.2.       Jak budete postupovat v insolvenčním řízení?

Tam, kde to je vhodné, jsme již zahájili nebo zahájíme insolvenční řízení. Následně přihlašujeme pohledávky klientů a aktivně hájíme jejich práva, ať už prostřednictvím zastupování na schůzi věřitelů nebo prostřednictvím věřitelského výboru. Cílem zastupování je také rozkrýt hospodaření dlužníka, identifikovat, případně dohledat majetek a usilovat o co nejvyšší možnou návratnost pohledávek věřitelů.

5.3.       Mám s KLB uzavřenou smlouvu, musím já sám přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení?

Nemusíte, přihlášku pohledávky a komunikaci se soudem pro Vás zajišťuje naše advokátní kancelář (jsme Vaši právní zástupci).

5.4.       Jak dlouho bude trvat insolvenční řízení?

Délku trvání insolvenčního řízení je velmi obtížné předvídat. Vzhledem k tomu, že skupina Premiot měla velmi komplexní strukturu a délka řízení se významně odvíjí od součinnosti všech stran včetně dlužníka, je nutné počítat s dobou trvání v řádu několika let.

5.5.       Jaký je rozdíl mezi úpadkem a reorganizací a co je pro mě výhodnější?

V konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty, přičemž po zpeněžení majetkové podstaty je činnost dlužníka ukončena a jako právnická osoba zaniká.

V reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, na základě plánu, který schvalují věřitelé. V případě úspěšné reorganizace je činnost dlužníka obnovena.

Vzhledem k naprosté absenci komunikace ze strany skupiny Premiot a ztrátě důvěry, která se v posledních měsících ještě více prohloubila se nyní pro investory jeví možnost konkursu jako bezpečnější. V případě schválení reorganizace se obáváme, že by se vedení skupiny i přes nařízený dohled mohlo pokusit vyvést lukrativní aktiva ven ze společností. Ať už však bude situace jakákoli, budeme prosazovat formu, která je nejvýhodnější pro naše klienty.

5.6.       Půjde o jedno insolvenční řízení s celou skupinou nebo bude několik insolvenčních řízení s jednotlivými SPV?

Není možné vést jedno velké insolvenční řízení s celou skupinou Premiot, tuto variantu české insolvenční právo nezná. Aktuálně se proto vede insolvenční řízení s více než deseti společnostmi ze skupiny a další budou pravděpodobně následovat.

5.7.       Kdo bude insolvenční správce a kdo jej volí/určuje?

Insolvenční správce je určen nejpozději dnem prohlášení úpadku soudem ze seznamu insolvenčních správců, nicméně v některých případech může být soudem ustanoven tzv. předběžný insolvenční správce ještě před prohlášením úpadku dlužníka. Insolvenčního správce jmenuje a odvolává schůze věřitelů. Jako kancelář budeme usilovat o dosazení zkušeného insolvenčního správce, který bude prosazovat zájmy věřitelů.

 

Pokud jste zde nenalezli odpověď na Váš dotaz, kontaktujte nás prosím na emailu premiot@klblegal.cz,
alternativně telefonicky (+420 605 230 514).

Pokud jste se rozhodli využít našeho právního zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Které společnosti ze skupiny Premiot čelí insolvenci?

Které společnosti ze skupiny Premiot čelí insolvenci?

Pozornosti většině osob zainteresovaných v kauze Premiot zřejmě neuniklo, že se nyní vedou insolvenční řízení již proti pěti společnostem ze skupiny Premiot. Za účelem zpřehlednění situace jednotlivá insolvenční řízení níže ve stručnosti rekapitulujeme.

PREMIOT obchodní, a.s.

Insolvenční řízení proti společnosti PREMIOT obchodní, a.s. (resp. dříve Europa Investment Property CZ a.s.) bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v druhé polovině května letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 95 INS 7893/2023 a nachází se ve fázi „před rozhodnutím o úpadku“.

Soud i předběžný insolvenční správce opakovaně vyzývali dlužníka k doložení údajů týkajících se zejména jeho hospodaření a ekonomické situace. Zda tak dlužník v dostatečném rozsahu učinil zatím není známo. Lze nicméně konstatovat, že aktivitu dlužník v poslední době směřoval poněkud jiným směrem, neboť zaslal soudu v průběhu června postupně dva návrhy, jimiž se domáhal vyhlášení tzv. moratoria v délce tří měsíců. Ani jednomu z těchto návrhů soud nevyhověl. Po tomto neúspěchu namítl dlužník podjatost soudkyně, kdy napadal především závěry a postup soudkyně související s nevyhlášením jím navrhovaného moratoria, ani zde však soudy tvrzením dlužníka nepřitakaly.

Očekáváme, že v dohledné době bude soudu předložena zpráva od předběžného insolvenčního správce, ze které by mělo být patrné, zda a popř. jakou součinnost již dlužník správci poskytl.

Pokud jde o prozatímní věřitelský výbor jmenovaný soudem, tento má nyní (po prvním rozšíření) celkem čtyři členy. Jeho předsedou je klient zastoupený naší advokátní kanceláří KLB Legal.

Premium Data Systems s.r.o.

Insolvenční řízení proti společnosti Premium Data Systems s.r.o. bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v druhé polovině června letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 90 INS 9777 / 2023 a nachází se ve fázi „před rozhodnutím o úpadku“.

Z insolvenčního návrhu plyne, že navrhovatel a další v návrhu identifikovaný věřitel disponují vůči dlužníkovi splatnými pohledávkami ve výši 6,25 mil. Kč (jistina). 

Insolvenční soud již uložil dlužníkovi povinnost vyjádřit se k insolvenčnímu návrhu a předložit příslušené seznamy (seznam majetku, závazků a zaměstnanců). Dlužník se doposud k insolvenčnímu návrhu věcně nevyjádřil ani dle naší vědomosti nepředložil požadované seznamy, pouze požádal o prodloužení lhůty.

Předběžný insolvenční správce nebyl dosud v řízení soudem jmenován, rovněž nebyl ustanoven ani prozatímním věřitelský výbor.

Premium Data Systems III. s.r.o.

Insolvenční řízení proti společnosti Premium Data Systems III. s.r.o. bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v druhé polovině června letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 9871/2023.

Poté, co soud vyzval dlužníka, aby se k vyjádřil k insolvenčnímu návrhu vydal usnesení, kterým insolvenční návrh odmítl čistě z formálního důvodu, konkrétně proto, že navrhovatelé nesložili zálohu na náklady insolvenčního řízení. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podle jeho názoru „na právní vztahy mezi emitentem dluhopisů a investorem, který dluhopisy na základě smlouvy upíše, nelze nahlížet jako na vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem“. Soud dále argumentoval tím, že cílem investora při nákupu dluhopisů je zhodnocení finančních prostředků nikoliv nákup zboží či objednání služeb, jak je tomu v případě typických instrumentů jako kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Podle soudu údajně investor úpisem dluhopisů vykonává výdělečnou činnost, která směřuje ke generování zisku.

S výše uvedeným závěrem soudu se neztotožňujeme a nepovažujeme jej za správný. Máme za to, že řešenou otázku je třeba vykládat mj. ve světle ustanovení § 1841 občanského zákoníku, podle kterého platí, že: „Smlouvou o finanční službě se pro účely úpravy spotřebitelských smluv v tomto zákoně rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.[1]

Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (“ZPKT”), na který soud ostatně rovněž odkazoval, patří mezi investiční nástroje v prvé řadě investiční cenné papíry, jimiž jsou např. dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky.

V komentářové literatuře k ustanovení § 1841 občanského zákoníku se ve vztahu k investičním službám uvádí, že tyto „jsou podrobně upraveny v ZPKT. Rozumí se jimi např. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (tzv. hlavní investiční služby, § 4 odst. 2 ZPKT) anebo úschova a správa investičních nástrojů či služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů (tzv. vedlejší investiční služby§ 4 odst. 3 ZPKT).“[2]

Jinými slovy, smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů uzavřená mezi fyzickou osobu jednající mimo rámec její podnikatelské činnosti či samostatného výkonu jejího povolání (§ 419 občanského zákoníku) a emitentem má být dle našeho názoru považována za smlouvu spotřebitelskou.

Z výše uvedeného plyne, že soud nepostupoval správně, když insolvenční návrh pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení odmítl.

Dodáváme, že argumentace soudu, že investor není spotřebitelem, pokud uzavírá smlouvu, jejímž cílem je generace zisku a nikoliv např. běžný nákup zboží či služeb nemůže být správná už jen proto, že zcela odporuje konceptu spotřebitelských finančních produktů – pokud bychom touto optikou nahlíželi např. na běžný spořicí účet či investiční životní pojištění, tedy na produkty, které jsou určeny mimo jiné k tomu, aby generovaly (zpravidla) pro své zřizovatele zisk, došli bychom k absurdnímu závěru, že jejich zřizovatelé, jsou-li jimi fyzické osoby jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání nejsou v rámci smluvního vztahu chráněni jako spotřebitelé, což jednak odporuje nastavení těchto produktů a jednak je takový výsledek rozporný s platným právem.

Hotel Karolína, s.r.o.

Insolvenční řízení proti společnosti Hotel Karolína, s.r.o. bylo zahájeno na základě dlužnického insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení reorganizace v první polovině června letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 9181/2023.

Skupina Premiot a zejména pak její představitel, pan Ondrej Spodniak opakovaně od jara 223 avizoval, že skupina plánuje restrukturalizaci (viz např. zde).

Prvním pokusem je insolvenční řízení společnosti Hotel Karolína, s.r.o., v rámci kterého se dlužník vydal cestou tzv. předbalené reorganizace. Před iniciací insolvence došlo k postoupení pohledávek vyplývajících ze zápůjček a úvěrů z další společností ze skupiny Premiot (jakožto věřitelů dlužníka) na nově založenou společnost DETRANGE Stock Beta s.r.o., která se tak stala majoritným věřitelem dlužníka (pohledávky činí přes 71 mil. Kč – viz zde). Ke schválení předbalené reorganizace došlo zejména prostřednictvím hlasů této společnosti.

Domníváme se, že k postoupení pohledávek došlo proto, aby dlužník získal kontrolu nad směřováním insolvenčního řízení – pokud by společnosti ze skupiny Premiot nepostoupily své pohledávky na společnost, která není s dlužníkem propojena, nemohly by o reorganizačním plánu hlasovat. Na tuto skutečnost již někteří věřitelé soud upozornili.

Obáváme se, že dlužník svým jednání sleduje nepoctivý záměr a máme obavu, že neusiluje o dosažení co nejvyššího uspokojení pohledávek poškozených investorů, kteří investovali do dluhopisů. Stejně jako v ostatních insolvenčních řízeních i zde bude důležité získat skutečný obraz hospodaření dlužníka.

Premiot Group, a.s.

Insolvenční řízení proti společnosti Premiot Group, a.s. bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v první polovině července letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 10879 / 2023 a nachází se ve fázi „před rozhodnutím o úpadku“.

Insolvenční návrh proti české mateřské společnosti skupiny Premiot byl připraven naší advokátní kanceláří KLB Legal, s.r.o. Jsou v něm identifikované pohledávky některých klientů z titulu nezaplacených výnosů (kupónů), jmenovitých hodnot dluhopisů i směnek vlastních, které byly vystaveny emitentem a avalovány dlužníkem – společnost Premiot Group se totiž ve více případech zavázala směnkami za dluhy jejich dceřiných společností; věřitelé proto tyto pohledávky zpravidla mohou uplatnit jak v insolvenčním řízení emitenta, tak i v insolvenčním řízení avala.

Předběžný insolvenční správce nebyl dosud v řízení soudem jmenován, rovněž nebyl ustanoven ani prozatímním věřitelský výbor.

Jsem investor – jak postupovat dál?

Doporučujeme účastnit se koordinovaného postupu s ostatními investory v rámci kolektivního vymáhání nároků, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech zastupujeme poškozené investory v rozličných kauzách. Věříme, že Vám, stejně jako dalším naším klientům zasaženým kauzou Premiot, můžeme být nápomocní.

Máte-li zájem o právní služby v souvislosti s kauzou Premiot, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese premiot@klblegal.cz

V případě zájmu o naše právní služby můžete využít registrační formulář na našem webu a stát se naším klientem. Odkaz zde: Registrace – KLB Legal – Kauza Premiot


[1] Citované ustanovení představuje implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, 32002L0065.

[2] HUBKOVÁ, Pavlína. § 1841 [Typy finančních služeb]. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023, marg. č. 17.

Aktuální vývoj insolvence společnosti Premiot Group, a.s.

Aktuální vývoj insolvence společnosti Premiot Group, a.s.

Dne 11. 7. 2023 v dopoledních hodinách zveřejnil insolvenční soud vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení proti české mateřské společnosti investiční skupiny Premiot s názvem Premiot Group, a.s. („Premiot Group“). Toto nejnovější insolvenční řízení bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu, který za klienty připravila naše advokátní kancelář KLB Legal, s.r.o.

Důvodem pro podání insolvenčního návrhu byla především skutečnost, že dlužník dlouhodobě neplnil své závazky vůči dluhopisovým investorům (to minimálně od konce roku 2022 doposud). Přehlížet pak nešlo ani pasivní přístup a netransparentnosti hospodaření skupiny Premiot.

Jak se v insolvenčním návrhu uvádí, insolvenční navrhovatelé a další v návrhu zmíněný věřitel evidují vůči dlužníkovi splatné pohledávky, které činí na jistině nejméně 9,5 mil. Kč. Tyto peněžité závazky dlužníka jsou přitom jak po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, tak i po lhůtě splatnosti delší než 3 měsíce. Základní předpoklady pro úpadek dlužníka jsou dle našeho názoru naplněny.

Je vhodné zmínit, že pohledávky věřitelů dlužníka nepředstavují pouze pohledávky odpovídající výnosům (kupónům) a jmenovitým hodnotám dluhopisů, nýbrž také pohledávky ze směnek vlastních, které byly vystaveny emitentem a avalovány dlužníkem – společnost Premiot Group se totiž ve více případech zavázala směnkami za dluhy jejich dceřiných společností; věřitelé proto tyto pohledávky zpravidla mohou uplatnit jak v insolvenčním řízení emitenta, tak i v insolvenčním řízení avala.

V insolvenčním návrhu jsme v neposlední řadě informovali soud o tom, že strukturální problémy dlužníka jsou daleko rozsáhlejší než jak by se mohlo na první pohled zdát, neboť ze zpráv plyne, že další společnosti ze skupiny Premiot jsou v prodlení se splácením jistin i kupónů dluhopisů. Dlužník (resp. osoba ovládající dlužníka, pan Ondrej Spondiak) přitom uspořádal dne 30. 6. 2023 pro věřitele skupiny Premiot informativní přenos na kanálu Youtube, v rámci něhož účastníky informoval o problémech skupiny Premiot a nemožnosti řešit strukturální problémy jinak než formou restrukturalizace, čímž nepřímo potvrdil faktický úpadek dlužníka a dalších osob ve skupině Premiot.

V rámci probíhající insolvence dlužníka chceme docílit toho, abychom mohli jako zástupci našich klientů (věřitelů) kontrolovat aktivity dlužníka, dohlížet na činnost insolvenčního správce a aktivně se podílet na tom, abychom zajistili pro naše klienty nejvyšší možnou míru návratnosti jejich investic.

V případě zájmu o naše právní služby můžete využít registrační formulář na našem webu a stát se naším klientem. Odkaz naleznete zde: Registrace – KLB Legal – Kauza Premiot.