Často pokládané otázky

Často pokládané otázky

1.                   Premiot, informace o skupině:

1.1.             Jakou mohu očekávat návratnost z investované částky?

Míra uspokojení se odvíjí zejména od toho, jaké výše dosáhnou pohledávky přihlášené věřiteli, jaký majetek dlužník vlastní (vč. toho, čím je zatížený a zda se jej podaří případně zpeněžit) i kolik aktiv bude insolvenční správce schopný získat do majetkové podstaty zpět. Důležité také je, zda do řízení vstoupí orgány činné v trestním řízení a zda se jim podaří nějaký další majetek zajistit nebo jinak zakročit (např. v případu GROWING WAY tento faktor míru uspokojení věřitelů významně ovlivnil).

1.2.             Investoval jsem do projektu XY, jaké informace jsou dostupné ohledně projektu XY?

Skupina Premiot nezveřejnila konsolidované údaje za celou skupinu ani hospodaření v jednotlivých projektech. Rovněž nezveřejnila účetní závěrky za rok 2022. Poslední veřejně dostupné zdroje informací představují účetní závěrky zveřejněné ve sbírce listin obchodního rejstříku za rok 2021 a dále prospekt společnosti Premiot realitní, a.s., který obsahuje základní neauditované a nekonsolidované údaje o stavu aktiv, závazků a hospodaření nejvýznamnějších společností ve skupině Premiot k datu 30. 9. 2021.

1.3.             Investoval jsem do dluhopisů na základě dluhopisového prospektu, co to znamená?

Tzv. prospekt je formální dokument, umožňující nabízení dluhopisů nebo jiných cenných papírů veřejnosti. Tento dokument je vyhotoven podle evropského nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, které obsahuje požadavky na uvedení informací, jako např. rizikových faktorů nebo informací o hospodaření dlužníka. Česká národní banka uděluje souhlas se zveřejněním prospektu a přezkoumává, zda obsahuje všechny náležitostí stanovené nařízením. Přezkum Českou národní bankou je ovšem omezený a formální. Schválený prospekt dluhopisů sám o sobě neznamená, že nabízená emise je pro investora vhodná nebo přiměřená. Prospekt nehodnotí rizikovost investice ani kvalitu projektu, pouze osvědčuje, že byly při jeho schvalování splněny požadavky stanovené regulací.   

1.4.             Jak jsou dluhopisy zajištěny?

Zpravidla platí, že dluhopisy vydané v rámci emisí jsou nezajištěné (jde o nejčastější způsob).

2.                   Další postup, vývoj v kauze:

2.1.             Jak mohu vymáhat svoji pohledávku v kauze Premiot?

Obecně se nabízí více cest, a to především (i) individuální vymáhání pohledávky, (ii) kolektivní vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení a (iii) uplatnění nároku za poškozeného v rámci trestního řízení.

Individuální vymáhání pohledávek se nyní nejeví jako vhodné řešení, neboť jsou s tímto postupem spojeny vyšší náklady (soudní poplatek zpravidla ve výši 5 % z žalované částky, náklady na právní zastoupení, tj. náklady spojené min. se zasláním předžalobní výzvy, převzetím právního zastoupení, přípravou žaloby, jednáním u soudu). Soudní řízení může být zdlouhavé a v případě, že by došlo k zahájení insolvence proti dlužníkovi a v rámci něj k rozhodnutí o úpadku, soudní řízení by se přerušilo (§ 140a IZ). Advokátní kancelář tuto službu z kapacitních důvodů poškozeným investorům neposkytuje.

Již bylo zahájeno více insolvenčních řízení proti subjektům ze skupiny Premiot, očekáváme, že budou postupně zahajována další insolvenční řízení.

Do případného trestního řízení by byli poškození investoři oprávnění přihlásit své nároky z pozice poškozených.

2.2.             Jaké služby poskytuje poškozeným investorům Premiotu advokátní kancelář KLB Legal?

Advokátní kancelář KLB Legal je připravena poškozené investory zastupovat v rámci probíhajících insolvenčních řízení (vyjma incidenčních sporů) – soustředíme se tedy na kolektivní vymáhání pohledávek klientů. Výhodou kolektivního postupu je skutečnost, že se náklady na právní služby rozprostřou mezi větší množství investorů a my budeme moci poskytnout kvalitní právní služby velkému množství investorů (aktuální informace naleznete na našem webu premiot.klblegal.cz, včetně způsobu, jak se zaregistrovat a stát se našim klientem; k tomu rovněž viz níže část třetí).

2.3.             Volám a píši na Premiot a nikdo mi neodpovídá, co mám dělat dál?

Dle našich informací se Premiot komunikaci vyhýbá, v ojedinělých případech se nicméně některým klientům dovolat podařilo. Pokračovat ve snaze o komunikaci s Premiotem samozřejmě můžete.

Je-li Vaším cílem dohodnout se s Premiotem na individuálním vypořádání závazků (např. uzavřít dohodu o narovnání), domníváme se, že pravděpodobnost, že by Premiot k vyjednávání dohody přistoupil je velmi nízká, a to i s ohledem na skutečnost, že v případě vedení insolvence by takové jednání mohlo být posouzeno jako zvýhodnění konkrétního věřitele na úkor ostatních věřitelů – rizikem je, že by takové jednání (např. uzavřená dohoda o narovnání) při naplnění zákonem stanovených předpokladů mohlo být vyhodnoceno jako neúčinný právní úkon.

2.4.             Chci podat žalobu, jak mám postupovat?

Žalobu v toto chvíli nedoporučujeme podávat (viz výše bod 2.1.) – s individuálním vymáháním pohledávky jsou spojeny vyšší náklady, délka soudního řízení není dopředu stanovena a v případě zahájení insolvence s dlužníkem by bylo (po rozhodnutí o úpadku) probíhající soudní řízení přerušeno (§ 140a IZ). Současně není zřejmé, zda emitent bude mít prostředky, které by bylo možné exekuovat ve prospěch Vaší pohledávky.

Investorům doporučujeme jít cestou kolektivního vymáhání pohledávek. Tutu službu klientům poskytujeme, máte-li o ní zájem, můžete se proto u nás zaregistrovat (viz níže část třetí).

2.5.             Premiot oznámil, že plánuje restrukturalizaci, co to znamená?

Skupina Premiot se bude snažit optimalizovat peněžní toky ve společnosti. Vzhledem k tomu, že skupina Premiot i) je zadlužená v rozsahu nižších miliard českých korun, ii) nedisponuje dostatečnými peněžními prostředky k úhradě svých dluhů po splatnosti, iii) většina společností ve skupině vykazuje záporný výsledek hospodaření, bude se muset zbavit svého majetku, aby získala prostředky na uspokojení věřitelů. Máme za to, že se ji to za stávajících tržních podmínek nemůže podařit v rozsahu, který by plně uspokojil věřitele, proto je vhodné situaci řešit v rámci insolvence pod dohledem insolvenčního správce a věřitelů.

2.6.             Mám svoji investici zajištěnou směnkou, jak mám postupovat?

Existují různé druhy směnek, v prvé řadě je tak proto vždy třeba posoudit, o jakou směnku jde v konkrétním případě a podle toho následně stanovit další vhodný postup.

Již jsme se setkali s tím, že někteří věřitelé uzavřeli s emitentem Dohodu o zajišťovací povaze směnky a že jim byla vydána směnka vlastní. Pohledávky ze směnek lze do insolvenčního řízení přihlásit. Právní služby spočívající v individuální vymáhání těchto nároků klientům v rámci kolektivního vymáhání pohledávek neposkytujeme.

2.7.             Premiot oznámil, že svolá schůzi věřitelů na červen až červenec, jak mám postupovat?

Premiot na svém webu avizoval (zde), že v červnu a červenci budou svolány schůze vlastníků dluhopisů. Ve večerních hodinách dne 29. 6. 2023 byly rozeslány pozvánky na setkání věřitelů, které se konalo dalšího dne v dopoledních hodinách na platformě youtube. Ondrej Spodniak při přenosu informoval účastníky o situaci skupiny Premiot a informoval o možnosti řešit strukturální problémy jinak než formou restrukturalizace, čímž dle našeho názoru nepřímo potvrdil fakticky úpadek dlužníka a dalších osob ve skupině Premiot. Například v dlužnickém insolvenčním návrhu společnosti Hotel Karolína, s.r.o. (zde) dlužník sám v bodě 1.15. uvedl, že se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti.

2.8.             Chci počkat na schůzi věřitelů Premiot a až následně se rozhodnout, jak dále postupovat. Co mohu v mezidobí činit?

Ačkoliv byla schůze vlastníků dluhopisů původně plánovaná už na měsíc duben 2023 (viz zde), neuskutečnila se. Červnová schůze vlastníků dluhopisů se pak uskutečnila prostřednictvím platformy youtube, a to pouze v podobě informativního „setkání“ vedeného Ondrejem Spodniakem bez jasného výsledku. Pokud jde o avizované červencové setkání, o jeho konání nemáme žádné informace. Původní avízo Premiotu ohledně konání schůze vlastníků dluhopisů se nyní jeví jen jako snaha oddálit zahajování insolvenčních řízení na společnosti ze skupiny Premiot.  

2.9.             Premiot oznámil, že jednotlivé společnosti mají vzájemné křížové ručení, co to znamená?

Tzv. „křížového ručení“ je pojmem používaným v souvislosti s ručením za dluhy v případě, kdy došlo k rozdělení obchodní společnosti.

Při rozdělení obchodních společností dochází k přechodu jmění, a tedy zpravidla i k přechodu dluhů z rozdělovaných společností na společnosti nástupnické. Nástroje věřitelů rozdělované společnosti na udržení své věřitelské pozice jsou omezeny, mohlo by se tedy stát, že bez ohledu na věřitele či jejich případný nesouhlas dojde ke změně v osobě dlužníka. Taková změna bez dalšího by byla neakceptovatelná, jelikož by zásadním způsobem ohrožovala postavení věřitelů a jejich věřitelská práva a představovala by silně zneužitelný nástroj. Z tohoto důvodu zákon stanoví, že každá nástupnická společnost ručí za dluhy, které přešly v důsledku rozdělení na ostatní nástupnické společnosti nebo zůstaly rozdělované společnosti při odštěpení, společně a nerozdílně s ostatními nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ně mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění.

Nicméně v případě Premiot máme za to, že tento pojem byl použit volně a byl jím myšlen vztah věřitel – dlužník mezi jednotlivými společnosti ve skupině. Víme, že emitenti vybrané prostředky často poskytovaly jiným společnostem ve skupině.

3.                   Právní zastoupení, odměna, převzetí zastoupení:

3.1.             Jak Vás mohu kontaktovat? Je možné osobní setkání či telefonická konzultace?

Osobní setkání Vám v tuto chvíli při aktuálním množství věřitelů nemůžeme z technických důvodů nabídnout. Pro naše klienty však pořádáme pravidelné webináře, na nichž shrnujeme vývoj v kauze a umožňujeme klientům pokládat dotazy. Zpravidla do dvou pracovních dnů odpovídáme na emailové dotazy (prostřednictvím premiot@klblegal.cz), alternativně je nás možné kontaktovat telefonicky (+420 605 230 514).

3.2.             Jaké jsou podmínky odměňování?

Zvýhodněné podmínky právního zastoupení jsou následující:

 1. Fixní odměnu ve výši 10.000 Kč + DPH za převzetí právního zastoupení klienta zahrnující právní zastoupení v jednom insolvenčním řízení (první částka se platí na začátku po podpisu smlouvy);
 2. fixní odměnu ve výši 10.000 Kč + DPH za právní zastoupení klienta v každém dalším zahájeném insolvenčním řízením vedeném proti každému jednotlivému subjektu a v insolvenčním řízení vedeném proti každé jednotlivé osobě;
 3. podílová odměna (success fee) ve výši 5 % + DPH z mimosoudně získaného nebo soudně vymoženého plnění pro klienta (tato částka se hradí až v případě našeho úspěchu ve věci).

Jsou-li Vaše celkové investice do skupiny Premiot nižší než 300 tis. Kč, uplatní se pro Vás snížená fixní odměna ve výši 5 tis. Kč plus DPH za každé zahájené řízení (viz body (1) a (2).

3.3.             Mám více dluhopisů, jaká bude částka fixní odměny?

Obecné podmínky odměňování jsou uvedeny výše v bodu 3.2. Pro lepší pochopení naší odměny si Vám dovolujeme uvést modelový příklad:

Klient má 2 dluhopisy, a to jeden hromadné dluhopis od společnosti PREMIOT realitní, a.s. a jeden hromadné dluhopis od společnosti Europa Investment Property CZ a.s. Celková investice klienta u skupiny Premiot činí 350.000 Kč, kdy hromadný dluhopis Premiot realitní, a.s. zní na částku 200.000 Kč a hromadný dluhopis Europa Investment Property CZ a.s. zní na částku 150.000 Kč.

 1. Odměna za převzetí právního zastoupení a zahájení 1 insolvenčního řízení činí 10.000  Kč + DPH (fixní odměna).
 2. Se společností PREMIOT realitní, a.s. by bylo zahájeno insolvenční řízení – zahrnuto v odměně za převzetí právního zastoupení.
 3. Následně by se ukázalo, že společnost Europe Investment Property CZ a.s. je skutečně v úpadku a je nutné zahájit insolvenční řízení, bude tedy podán insolvenční návrh, částka 10.000 Kč + DPH představuje fixní odměnu za další zahájené insolvenční řízení.
 4. CELKEM by v modelovém případě fixní odměna činila 20.000 Kč + DPH = 24.200 Kč

Upozornění: Nebude-li chtít být klient zastoupen ve vícero řízeních (a tj. ve více řízeních uplatňovat své nároky), nemusí samozřejmě fixní odměnu za další zahajovaná řízení hradit.

Smyslem fixní odměny za každé zahájené řízení je pokrytí nákladů na podání insolvenční přihlášky a realizaci souvisejících úkonů, které je vždy nutné učinit v každém řízení (bez ohledu na to, že se jedná o jednoho totožného klienta). Každé řízení může být svou povahou specifické (co do právního posouzení pohledávky či postupu insolvenčního správce).

3.4.             Mám více emisí od více společností ze skupiny Premiot – stačí se přihlásit do jednoho insolvenčního řízení nebo se musím hlásit do všech?

Budou-li zahájena insolvenční řízení proti oběma emitentům Vašich dluhopisů, je zapotřebí v zákonné lhůtě (která je propadná) přihlásit příslušné pohledávky do každého z řízení. V opačném případě se vystavujete riziku, že se k Vaší pohledávce nebude přihlížet vůbec (k nepřihlášeným či pozdě přihlášeným pohledávkám se nepřihlíží).  

3.5.             Co vše zahrnuje právní zastoupení ze strany KLB Legal?

Právní služby zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

 • strategické řešení kauzy, zejména hromadné vymáhání pohledávek vůči všem odpovědným subjektům;
 • právní a ekonomickou prověrku skupiny Premiot a jejích závazků;
 • monitoring insolvenčního rejstříku a veškerých zveřejňovaných informací;
 • zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem dlužníka, popř. na schůzích vlastníků dluhopisů, budou-li se konat;
 • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení;
 • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů;
 • komunikace se soudem a insolvenčním správcem.

3.6.             Jak se mohu registrovat přes přihlašovací formulář na stránkách KLB Legal?

Pokud jsou pro Vás podmínky přijatelné, poprosili bychom Vás o vyplnění registračního formuláře na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

4.                   Dluhopisy, emisní podmínky dluhopisů:

4.1.             Některé dluhopisy ještě nebyly splatné, ale není mi vyplácen kupón (výnos). Jak mám postupovat? Mohu se rovněž registrovat jako klient KLB?

Na základě úpisu dluhopisu Vám vznikl nárok zejména (i) na výplatu úroků (kupónu) a (ii) zaplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, vždy ke sjednanému datu. Pakliže Vám emitent úrok včas nevyplatil (je nerozhodné, zda Vám jej dříve platil a pak platby zastavil či zda úroky nevyplácel nikdy), dostal se do prodlení s plněním své povinnosti.

Zákon uvádí, že „po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení“. Kromě dlužného výnosu tedy můžete nárokovat i zákonný úrok z prodlení. Výše zákonného úroku z prodlení pro rok 2023 činí v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. celkem 15 % ročně (p.a.) z dlužné částky.

Pokud by bylo zahájeno insolvenční řízení proti emitentovi a soud by rozhodl o úpadku, bude nezbytné v zákonné dvouměsíční lhůtě přihlásit Vaše pohledávky do insolvenčního řízení, a to bez ohledu na to, zda jsou splatné či nikoliv – pokud by nesplatná pohledávka v propadné lhůtě přihlášena nebyla, nepřihlíželo by se k ní.

5.                   Insolvence, insolvenční řízení:

5.1.             Jakým způsobem mohu přihlásit svoji pohledávku?

Pohledávku můžete přihlásit po zahájení insolvenčního řízení na speciálním standardizovaném formuláři určeném k přihlašování pohledávek podle vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení.

5.2.             Jak budete postupovat v insolvenčním řízení?

Tam, kde to bude vhodné, zahájíme insolvenční řízení a následně budeme přihlašovat pohledávky svých klientů a aktivně hájit jejich práva, ať už prostřednictvím zastupování na schůzi věřitelů nebo prostřednictvím věřitelského výboru. Cílem zastupování bude rozkrýt hospodaření dlužníka, identifikovat, případně dohledat majetek a usilovat o co nejvyšší možnou návratnost pohledávek věřitelů.

5.3.             Mám s KLB uzavřenou smlouvu, musím já sám přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení?

Nemusíte, přihlášku pohledávky a komunikaci se soudem pro Vás zajišťujeme my.

5.4.             Jak dlouho bude trvat insolvenční řízení?

Délku trvání insolvenčního řízení nejde předvídat, velmi záleží na komplexnosti případu a součinnosti všech stran včetně dlužníka. Nicméně obecně je nutné počítat s dobou trvání v řádu několika let.

5.5.             Jaký je rozdíl mezi úpadkem a reorganizací a co je pro mě výhodnější?

V konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty, přičemž po zpeněžení majetkové podstaty je činnost dlužníka ukončena a jako právnická osoba zaniká.

V reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, na základě plánu, kteří schvalují věřitelé. V případě úspěšné reorganizace je činnost dlužníka obnovena.

V této fázi nelze soudit, která forma bude pro věřitele v tom kterém insolvenčním řízení výhodnější. Vždy budeme prosazovat formu, která je nejvýhodnější pro naše klienty.

5.6.             Půjde o jedno insolvenční řízení s celou skupinou nebo bude několik insolvenčních řízení s jednotlivými SPV?

Není možné vést jedno velké insolvenční řízení s celou skupinou Premiot, tuto možnost české insolvenční právo nezná. Proto bude nutné vést jednotlivé insolvence na jednotlivé společnosti ze skupiny Premiot.  

5.7.             Kdo bude insolvenční správce a kdo jej volí/určuje?

Insolvenční správce je určen nejpozději dnem prohlášení úpadku soudem ze seznamu insolvenčních správců, nicméně v některých případech může být soudem ustanoven tzv. předběžný insolvenční správce ještě před prohlášením úpadku dlužníka. Insolvenčního správce jmenuje a odvolává schůze věřitelů. Jako kancelář budeme usilovat o dosazení zkušeného insolvenčního správce, který bude prosazovat zájmy věřitelů.

Pokud jste zde nenalezli odpověď na Váš dotaz, kontaktujte nás prosím na emailu premiot@klblegal.cz), alternativně nebo telefonicky (+420 605 230 514).

Pokud jste se rozhodli využít našeho právního zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Aktuální vývoj insolvence společnosti Premiot Group, a.s.

Aktuální vývoj insolvence společnosti Premiot Group, a.s.

Dne 11. 7. 2023 v dopoledních hodinách zveřejnil insolvenční soud vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení proti české mateřské společnosti investiční skupiny Premiot s názvem Premiot Group, a.s. („Premiot Group“). Toto nejnovější insolvenční řízení bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu, který za klienty připravila naše advokátní kancelář KLB Legal, s.r.o.

Důvodem pro podání insolvenčního návrhu byla především skutečnost, že dlužník dlouhodobě neplnil své závazky vůči dluhopisovým investorům (to minimálně od konce roku 2022 doposud). Přehlížet pak nešlo ani pasivní přístup a netransparentnosti hospodaření skupiny Premiot.

Jak se v insolvenčním návrhu uvádí, insolvenční navrhovatelé a další v návrhu zmíněný věřitel evidují vůči dlužníkovi splatné pohledávky, které činí na jistině nejméně 9,5 mil. Kč. Tyto peněžité závazky dlužníka jsou přitom jak po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, tak i po lhůtě splatnosti delší než 3 měsíce. Základní předpoklady pro úpadek dlužníka jsou dle našeho názoru naplněny.

Je vhodné zmínit, že pohledávky věřitelů dlužníka nepředstavují pouze pohledávky odpovídající výnosům (kupónům) a jmenovitým hodnotám dluhopisů, nýbrž také pohledávky ze směnek vlastních, které byly vystaveny emitentem a avalovány dlužníkem – společnost Premiot Group se totiž ve více případech zavázala směnkami za dluhy jejich dceřiných společností; věřitelé proto tyto pohledávky zpravidla mohou uplatnit jak v insolvenčním řízení emitenta, tak i v insolvenčním řízení avala.

V insolvenčním návrhu jsme v neposlední řadě informovali soud o tom, že strukturální problémy dlužníka jsou daleko rozsáhlejší než jak by se mohlo na první pohled zdát, neboť ze zpráv plyne, že další společnosti ze skupiny Premiot jsou v prodlení se splácením jistin i kupónů dluhopisů. Dlužník (resp. osoba ovládající dlužníka, pan Ondrej Spondiak) přitom uspořádal dne 30. 6. 2023 pro věřitele skupiny Premiot informativní přenos na kanálu Youtube, v rámci něhož účastníky informoval o problémech skupiny Premiot a nemožnosti řešit strukturální problémy jinak než formou restrukturalizace, čímž nepřímo potvrdil faktický úpadek dlužníka a dalších osob ve skupině Premiot.

V rámci probíhající insolvence dlužníka chceme docílit toho, abychom mohli jako zástupci našich klientů (věřitelů) kontrolovat aktivity dlužníka, dohlížet na činnost insolvenčního správce a aktivně se podílet na tom, abychom zajistili pro naše klienty nejvyšší možnou míru návratnosti jejich investic.

V případě zájmu o naše právní služby můžete využít registrační formulář na našem webu a stát se naším klientem. Odkaz naleznete zde: Registrace – KLB Legal – Kauza Premiot.

Které společnosti ze skupiny Premiot čelí insolvenci?

Které společnosti ze skupiny Premiot čelí insolvenci?

Pozornosti většině osob zainteresovaných v kauze Premiot zřejmě neuniklo, že se nyní vedou insolvenční řízení již proti pěti společnostem ze skupiny Premiot. Za účelem zpřehlednění situace jednotlivá insolvenční řízení níže ve stručnosti rekapitulujeme.

PREMIOT obchodní, a.s.

Insolvenční řízení proti společnosti PREMIOT obchodní, a.s. (resp. dříve Europa Investment Property CZ a.s.) bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v druhé polovině května letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 95 INS 7893/2023 a nachází se ve fázi „před rozhodnutím o úpadku“.

Soud i předběžný insolvenční správce opakovaně vyzývali dlužníka k doložení údajů týkajících se zejména jeho hospodaření a ekonomické situace. Zda tak dlužník v dostatečném rozsahu učinil zatím není známo. Lze nicméně konstatovat, že aktivitu dlužník v poslední době směřoval poněkud jiným směrem, neboť zaslal soudu v průběhu června postupně dva návrhy, jimiž se domáhal vyhlášení tzv. moratoria v délce tří měsíců. Ani jednomu z těchto návrhů soud nevyhověl. Po tomto neúspěchu namítl dlužník podjatost soudkyně, kdy napadal především závěry a postup soudkyně související s nevyhlášením jím navrhovaného moratoria, ani zde však soudy tvrzením dlužníka nepřitakaly.

Očekáváme, že v dohledné době bude soudu předložena zpráva od předběžného insolvenčního správce, ze které by mělo být patrné, zda a popř. jakou součinnost již dlužník správci poskytl.

Pokud jde o prozatímní věřitelský výbor jmenovaný soudem, tento má nyní (po prvním rozšíření) celkem čtyři členy. Jeho předsedou je klient zastoupený naší advokátní kanceláří KLB Legal.

Premium Data Systems s.r.o.

Insolvenční řízení proti společnosti Premium Data Systems s.r.o. bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v druhé polovině června letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 90 INS 9777 / 2023 a nachází se ve fázi „před rozhodnutím o úpadku“.

Z insolvenčního návrhu plyne, že navrhovatel a další v návrhu identifikovaný věřitel disponují vůči dlužníkovi splatnými pohledávkami ve výši 6,25 mil. Kč (jistina). 

Insolvenční soud již uložil dlužníkovi povinnost vyjádřit se k insolvenčnímu návrhu a předložit příslušené seznamy (seznam majetku, závazků a zaměstnanců). Dlužník se doposud k insolvenčnímu návrhu věcně nevyjádřil ani dle naší vědomosti nepředložil požadované seznamy, pouze požádal o prodloužení lhůty.

Předběžný insolvenční správce nebyl dosud v řízení soudem jmenován, rovněž nebyl ustanoven ani prozatímním věřitelský výbor.

Premium Data Systems III. s.r.o.

Insolvenční řízení proti společnosti Premium Data Systems III. s.r.o. bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v druhé polovině června letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 9871/2023.

Poté, co soud vyzval dlužníka, aby se k vyjádřil k insolvenčnímu návrhu vydal usnesení, kterým insolvenční návrh odmítl čistě z formálního důvodu, konkrétně proto, že navrhovatelé nesložili zálohu na náklady insolvenčního řízení. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podle jeho názoru „na právní vztahy mezi emitentem dluhopisů a investorem, který dluhopisy na základě smlouvy upíše, nelze nahlížet jako na vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem“. Soud dále argumentoval tím, že cílem investora při nákupu dluhopisů je zhodnocení finančních prostředků nikoliv nákup zboží či objednání služeb, jak je tomu v případě typických instrumentů jako kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Podle soudu údajně investor úpisem dluhopisů vykonává výdělečnou činnost, která směřuje ke generování zisku.

S výše uvedeným závěrem soudu se neztotožňujeme a nepovažujeme jej za správný. Máme za to, že řešenou otázku je třeba vykládat mj. ve světle ustanovení § 1841 občanského zákoníku, podle kterého platí, že: „Smlouvou o finanční službě se pro účely úpravy spotřebitelských smluv v tomto zákoně rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.[1]

Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (“ZPKT”), na který soud ostatně rovněž odkazoval, patří mezi investiční nástroje v prvé řadě investiční cenné papíry, jimiž jsou např. dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky.

V komentářové literatuře k ustanovení § 1841 občanského zákoníku se ve vztahu k investičním službám uvádí, že tyto „jsou podrobně upraveny v ZPKT. Rozumí se jimi např. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (tzv. hlavní investiční služby, § 4 odst. 2 ZPKT) anebo úschova a správa investičních nástrojů či služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů (tzv. vedlejší investiční služby§ 4 odst. 3 ZPKT).“[2]

Jinými slovy, smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů uzavřená mezi fyzickou osobu jednající mimo rámec její podnikatelské činnosti či samostatného výkonu jejího povolání (§ 419 občanského zákoníku) a emitentem má být dle našeho názoru považována za smlouvu spotřebitelskou.

Z výše uvedeného plyne, že soud nepostupoval správně, když insolvenční návrh pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení odmítl.

Dodáváme, že argumentace soudu, že investor není spotřebitelem, pokud uzavírá smlouvu, jejímž cílem je generace zisku a nikoliv např. běžný nákup zboží či služeb nemůže být správná už jen proto, že zcela odporuje konceptu spotřebitelských finančních produktů – pokud bychom touto optikou nahlíželi např. na běžný spořicí účet či investiční životní pojištění, tedy na produkty, které jsou určeny mimo jiné k tomu, aby generovaly (zpravidla) pro své zřizovatele zisk, došli bychom k absurdnímu závěru, že jejich zřizovatelé, jsou-li jimi fyzické osoby jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání nejsou v rámci smluvního vztahu chráněni jako spotřebitelé, což jednak odporuje nastavení těchto produktů a jednak je takový výsledek rozporný s platným právem.

Hotel Karolína, s.r.o.

Insolvenční řízení proti společnosti Hotel Karolína, s.r.o. bylo zahájeno na základě dlužnického insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení reorganizace v první polovině června letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 9181/2023.

Skupina Premiot a zejména pak její představitel, pan Ondrej Spodniak opakovaně od jara 223 avizoval, že skupina plánuje restrukturalizaci (viz např. zde).

Prvním pokusem je insolvenční řízení společnosti Hotel Karolína, s.r.o., v rámci kterého se dlužník vydal cestou tzv. předbalené reorganizace. Před iniciací insolvence došlo k postoupení pohledávek vyplývajících ze zápůjček a úvěrů z další společností ze skupiny Premiot (jakožto věřitelů dlužníka) na nově založenou společnost DETRANGE Stock Beta s.r.o., která se tak stala majoritným věřitelem dlužníka (pohledávky činí přes 71 mil. Kč – viz zde). Ke schválení předbalené reorganizace došlo zejména prostřednictvím hlasů této společnosti.

Domníváme se, že k postoupení pohledávek došlo proto, aby dlužník získal kontrolu nad směřováním insolvenčního řízení – pokud by společnosti ze skupiny Premiot nepostoupily své pohledávky na společnost, která není s dlužníkem propojena, nemohly by o reorganizačním plánu hlasovat. Na tuto skutečnost již někteří věřitelé soud upozornili.

Obáváme se, že dlužník svým jednání sleduje nepoctivý záměr a máme obavu, že neusiluje o dosažení co nejvyššího uspokojení pohledávek poškozených investorů, kteří investovali do dluhopisů. Stejně jako v ostatních insolvenčních řízeních i zde bude důležité získat skutečný obraz hospodaření dlužníka.

Premiot Group, a.s.

Insolvenční řízení proti společnosti Premiot Group, a.s. bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu v první polovině července letošního roku. K dnešnímu dni je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 10879 / 2023 a nachází se ve fázi „před rozhodnutím o úpadku“.

Insolvenční návrh proti české mateřské společnosti skupiny Premiot byl připraven naší advokátní kanceláří KLB Legal, s.r.o. Jsou v něm identifikované pohledávky některých klientů z titulu nezaplacených výnosů (kupónů), jmenovitých hodnot dluhopisů i směnek vlastních, které byly vystaveny emitentem a avalovány dlužníkem – společnost Premiot Group se totiž ve více případech zavázala směnkami za dluhy jejich dceřiných společností; věřitelé proto tyto pohledávky zpravidla mohou uplatnit jak v insolvenčním řízení emitenta, tak i v insolvenčním řízení avala.

Předběžný insolvenční správce nebyl dosud v řízení soudem jmenován, rovněž nebyl ustanoven ani prozatímním věřitelský výbor.

Jsem investor – jak postupovat dál?

Doporučujeme účastnit se koordinovaného postupu s ostatními investory v rámci kolektivního vymáhání nároků, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech zastupujeme poškozené investory v rozličných kauzách. Věříme, že Vám, stejně jako dalším naším klientům zasaženým kauzou Premiot, můžeme být nápomocní.

Máte-li zájem o právní služby v souvislosti s kauzou Premiot, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese premiot@klblegal.cz

V případě zájmu o naše právní služby můžete využít registrační formulář na našem webu a stát se naším klientem. Odkaz zde: Registrace – KLB Legal – Kauza Premiot


[1] Citované ustanovení představuje implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, 32002L0065.

[2] HUBKOVÁ, Pavlína. § 1841 [Typy finančních služeb]. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023, marg. č. 17.

Investiční skupina Premiot a insolvence

Investiční skupina Premiot a insolvence

Společnosti z investiční skupiny Premiot emitovaly v průběhu několika let dluhopisy za sta miliony až nižší miliardy Kč. Od začátku roku je skupina pod drobnohledem. Přestala totiž splácet vlastníkům dluhopisů výnosy a později dokonce nevyplatila ani splatné jmenovité hodnoty dluhopisů.

Poškození investoři poměrně dlouhou dobu vyčkávali na to, jaké kroky Premiot učiní a jak se k situaci postaví. Premiot však pouze naznačil plánované řešení (toto má spočívat v restrukturalizaci skupiny), aniž by aktivně jednal a kýženému cíli se jakkoli přibližoval. Nemůže být proto překvapením, že v druhé polovině května, konkrétně dne 19. 5. 2023, došlo k zahájení insolvenčního řízení proti projektové společnosti s názvem PREMIOT obchodní, a.s. (resp. dříve Europa Investment Property CZ a.s.).

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu manželů Machačových doručeného příslušnému insolvenčnímu soudu v dopoledních hodinách dne 18. 5. 2023. Z návrhu plyne, že insolvenční navrhovatelé evidují vůči společnosti PREMIOT obchodní, a.s. pohledávky ve výši 3.000.000 Kč (jistina). Z insolvenčního návrhu (zde) je pak mimo jiné patrné, že se vůči společnosti PREMIOT obchodní, a.s. vede exekuce a že má dlužník závazky po splatnosti vůči řadě dalších věřitelů.

Totožného dne byl soudu doručen v pořadí druhý insolvenční návrh připravovaný naší advokátní kanceláří KLB Legal ve spolupráci s dalšími právními zástupci poškozených investorů. Jak uvádíme v předmětném návrhu (zde), dlužník se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona.

Uvedené vyplývá především z následujících skutečností: (i) Dlužník má nejméně 18 věřitelů, jejichž splatné pohledávky za dlužníkem činí pouze na jistině nejméně částku 9.360.200 Kč; (ii) peněžité závazky dlužníka po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů činí k 18. 5. 2023 nejméně 9.357.650 Kč, přičemž z toho peněžité závazky dlužníka po lhůtě splatnosti delší než 3 měsíce činí k uvedenému datu nejméně 9.352.550 Kč a (iii) dlužník aktuálně není schopen tyto závazky plnit. Zároveň pak platí, že dlužník naplňuje domněnky platební neschopnosti, protože zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků a neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Insolvenční řízení se dynamicky posouvá dál. Soud již například jmenoval předběžným insolvenčním správcem společnost Insolvenční správci v.o.s. (zde), která své jmenování do funkce přijala. Předběžnému insolvenčnímu správci soud uložil mj. povinnost provést opatření ke zjištění a zajištění majetku dlužníka, k přezkoumání účetnictví dlužníka či povinnost provést soupis majetkové podstaty dlužníka.

K návrhům přihlášených věřitelů (těch se v rejstříku objevilo hned několik, a to včetně našeho návrhu), jmenoval soud prozatímní věřitelský výbor. Členem je i přihlášený věřitel, kterého zastupuje advokátní kancelář KLB Legal a který byl na prvním zasedání prozatímního věřitelského výboru jmenován předsedou. S výkonem funkce jsme samozřejmě vyjádřili souhlas; jsme připraveni činit vše potřebné pro hájení společného zájmu věřitelů.

Dlužníka soud vyzval zejména k tomu, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a aby předložil seznam majetku, závazků a zaměstnanců. Z reakce dlužníka datované ke dni 29. 5. 2023 (zde) se především podává, že dlužník pracuje na přípravě požadovaných seznamů, avšak z důvodu časové náročnosti kompletace dokumentů žádá o prodloužení lhůty. Do závěru reakce dlužník připojil informaci, že údajně hledá pro věřitele komplexní řešení, které jim představí na připravovaných setkáních držitelů dluhopisů, a že bude dále postupovat na základě stanovisek věřitelů.

Ačkoliv soud k žádosti dlužníka lhůtu prodloužil, učinil tak pouze o 7 dnů. V následujícím týdnu tedy očekáváme, že dlužník příslušné dokumenty soudu zašle – ostatně, nezašle-li soudu požadované seznamy včas, bude se soud řídit domněnkou, že se dlužník v úpadku nachází, tzn., že pasivita není pro dlužníka v daném případě vhodnou cestou. Za zmínku stojí, že se dlužník návrhem ze dne 1. 6. 2023 domáhal vyhlášení tzv. moratoria (zde) v délce tří měsíců. Dlužník v návrhu uvedl, že již od září 2022 docházelo k výraznému ochlazování trhu s realitami, v důsledku čehož dlužníci společnosti PREMIOT obchodní, a.s. generovali nízké cash-flow a nespláceli své dluhy včas, což se negativně promítlo do jeho ekonomické situace. Přiznal, že se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti a požadavek na vyhlášení moratoria odůvodnil zejm. tím, že v případě vyhlášení moratoria by měl být schopen dokončit jednání se svými věřiteli s výsledkem restrukturalizace závazků a ozdravení svého provozu. Dlužník rovněž tvrdil, že s vyhlášením moratoria souhlasí věřitelé disponující s pohledávkami v rozsahu 60,48 % celkových závazků (podle návrhu evidují věřitelé vůči společnosti PREMIOT obchodní, a.s. pohledávky ve výši 1.420.433.360,57 Kč). Soud rozhodl o návrhu odmítavým usnesením zveřejněným v rejstříku 6. 6. 2023. Zdůraznil, že ačkoliv dlužník tvrdí opak, nedoložil soudu zákonem požadované dokumenty, především řádný seznam majetku vč. pohledávek a seznam zaměstnanců. Vytkl dlužníkovi, že mu nedoložil ani souhlasy věřitelů disponujících s pohledávkami v rozsahu 60,48 %, přestože v návrhu uvádí, že tak učinil – soud upozornil, že některé souhlasy nebyly podepsány oprávněnými osobami a že za všechny souhlasící věřitele jednal pan Ondrej Spodniak. Pokus dlužníka o vyhlášení moratoria proto soud hodnotil jako nepoctivý záměr.

V pozdních večerních hodinách dne 6. 6. 2023 byl v rejstříku zveřejněn v pořadí druhý návrh dlužníka na vyhlášení moratoria. Argumentace dlužníka zde obsažená je víceméně totožná s tou předchozí, avšak dlužník odstranil nedostatky, na které jej upozornil soud v odmítavém usnesení (tyto byly prý způsobeny technickými potížemi). Nově dlužník doložil souhlasy věřitelů s vyhlášením moritoria disponujících s pohledávkami v rozsahu 58,60 %.

Podle zákona je insolvenční soud povinen rozhodnout o návrhu na moratorium do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel.

Investiční skupina Premiot a schůze vlastníků dluhopisů

Investiční skupina Premiot a schůze vlastníků dluhopisů

Vývoj kauzy Premiot

Na začátku letošního roku se začaly objevovat zprávy o tom (viz např. zde), že společnosti ze skupiny Premiot již delší dobu nevyplácí výnosy u upsaných dluhopisů. Ve sjednaných termínech navíc nedošlo ani k výplatě jmenovitých hodnot některých dluhopisů jejich vlastníkům – uvedené se týká příkladmo dluhopisů Europa Investment Property XII/2022 (ISIN CZ0003522393) či Europa Investment Property CZ 8/22 (ISIN CZ0003527640).

Investoři, kterých se situace dotkla, se mnohdy snažili Premiot kontaktovat, ten však neodpovídal (viz zde). Na to konto někteří poškození investoři začali aktivně jednat a kontatovali advokátní kanceláře, které kauzu již delší dobu monitorovaly – například naší advokátní kancelář KLB Legal již jen v průběhu února oslovily vyšší desítky zájemců o zastoupení, což se v následujících měsících stupňovalo. Na začátku února zveřejnil Premiot na svém webu (zde) omluvu investorům, za „částečné prodlení ve splácení závazků“. Premiot investory informoval, že pracuje na co nejrychlejší nápravě nastalé situace a výslovně uvedl, že investorům poskytne „v rámci kompenzace speciální 1% bonusový úrok z prodlené částky za každý započatý měsíc společně se standardním měsíčním výnosem dle podmínek prodlené emise“. Řešení mělo být nalezeno na přelomu prvního a druhého čtvrtletí.

Některé investory zpráva Premiotu možná v první chvíli uklidnila a vidina bonusového úroku potěšila. Jiní si spočítali, že zákonný úrok z prodlení, jehož výše pro první pololetí roku 2023 činí celkem 15 % p.a. je pro ně výhodnější a v každém případě také jistější (nárok vyplývá přímo ze zákona).

Nutno dodat, že na předžalobní výzvy entity ze skupiny Premiot nezareagovaly a některé se dokonce vrátily jako nedoručené. Ani další snahy o otevření komunikační linky s Premiotem nebyly úspěšné.

Schůze držitelů dluhopisů

Zpráva z poloviny března na webu Premiot hlásá, že do konce dubna 2023 bude svolána schůze vlastníků dluhopisů a že o termínu budou investoři informování s předstihem. Poškození investoři nervózně očekávali, kdy bude oznámení o konání schůze věřitelů zveřejněno, k tomu nicméně nedošlo. Až posledního pracovního dne měsíce dubna sdělil Premiot investorům na svém webu, že kvůli restrukturalizaci navrhuje změnu emisních podmínek emitovaných dluhopisů a že se za tímto účelem budou konat schůze vlastníků dluhopisů v termínu od 14. 6. 2023 do 23. 7. 2023 (zde).

V nejnovější zprávě ze dne 26. 5. 2023 je upřesněno, že schůze vlastníků dluhopisů, kterým nebyla vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisů se bude konat dne 30. 6. 2023, zatímco schůze vlastníků dluhopisů, kterým nebyly vyplaceny výnosy z dluhopisů se bude konat dne 14. 7. 2023.

Kdo je přítomen na schůzi vlastníků dluhopisů?

Pokud emitent vydal v rámci dluhopisového programu více emisí, může svolat společnou schůzi vlastníků dluhopisů ohledně všech dosud vydaných a nesplacených dluhopisů (toto se týká např. dluhopisového programu Europa Investment Property CZ a.s., resp. nyní společnosti PREMIOT

obchodní, a.s.). Jinak je tomu v případě, kdy vydal emitent pouze jednu emisi – tehdy se schůze mohou účastnit pouze vlastníci dluhopisů předmětné emise.

Premiot na svém webu ve zprávě ze dne 28. 4. 2023 uvádí, že přichází s návrhem na změnu emisních podmínek, zatímco v pozdější zprávě sděluje, že cílem schůzí vlastníků dluhopisů bude informovat „o detailech restrukturalizace a souvisejících krocích“. Není tedy zcela zřejmé, zda na programu schůze věřitelů skutečně bude změna emisních podmínek či zda bude schůze čistě informativní. Uvedené bude objasněno v okamžiku, kdy emitent zveřejní oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů. Toto oznámení musí emitent uveřejnit nejméně 15 dnů před konáním schůze, přičemž jeho obsahem musí být kromě jiného také program schůze včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jeho odůvodnění.

Dodáváme, že zákon1 (stejně jako většina emisních podmínek) pro změnu emisních podmínek stanoví podmínku souhlasu kvalifikované většiny, tj., vyžaduje souhlas 3/4 hlasů přítomných vlastníků dluhopisů.

Jde-li o účast na schůzi vlastníků dluhopisů, naše klienty jsme samozřejmě připraveni na základě udělených plných mocí na schůzi vlastníků dluhopisů zastupovat a jejich práva náležitě hájit.

Jsem investor – jak postupovat dál?

Doporučujeme účastnit se koordinovaného postupu s ostatními investory v rámci kolektivního vymáhání nároků, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech zastupujeme poškozené investory v rozličných kauzách. Věříme, že Vám, stejně jako dalším naším klientům zasaženým kauzou Premiot, můžeme být nápomocní.

Máte-li zájem o právní služby v souvislosti s kauzou Premiot, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese premiot@klblegal.cz

Problémy společností ze skupiny Premiot

Problémy společností ze skupiny Premiot

Shrnutí

Od začátku letošního roku, kdy se k nám poprvé dostaly zprávy o problémech společností ze skupiny Premiot Group, vývoj situace sledujeme.

Již několik týdnů se na nás pravidelně obrací investoři, kteří investovali své prostředky do dluhopisů vydaných společnostmi ve skupině Premiot Group, se zájmem o zastupování. Proč tomu tak je?

Příkladmo lze uvést, že

 • společnost PREMIOT obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property CZ a.s.) dosud nevyplatila investorům jmenovitou hodnotu dluhopisů Europa Investment Property XII/2022, ačkoliv splatnost nastala dne 31. 12. 2022;
 • společnost Česká Žula Strojní IV. s.r.o. nevyplácí investorům výnosy z dluhopisů Česká Žula Strojní IV. s.r.o. 8,1/23, které měly být vypláceny po datu 10. 1. 2023;
 • společnost Česká žula Premiot IX., s.r.o. nevyplácí investorům výnosy z dluhopisů Česká žula Premiot IX., 9,3/24 již od prosince 2022;
 • společnost Apartmány Mýto pod Ďumbierom IV., s.r.o. nevyplatila investorům výnosy z dluhopisů Apartmány Mýto pod Ďumbierom IV. 9,3/24 splatné dne 15. 2. 2023;
 • společnost PREMIOT realitní, a.s., investorům nevyplatila v souvislosti s dluhopisy PREMIOT realitní CZ 8,5/24 I. splatné ke dni 15. 2. 2023.

Nejdříve to vypadalo, že se informace o prodlení s plněním povinností (ať již s vyplácením výnosů či jmenovitých hodnot dluhopisů) vztahují „pouze“ na dluhopisy Europa Investment Property CZ 8/22 a Premium Data Systems 8/22 III. Ostatně, Ondrej Spodniak a jeho kolegové nastalou situaci vysvětlovali tím, že ke zpoždění došlo z administrativních důvodů a že peníze budou vyplaceny do konce ledna (zde).

Existovala tedy naděje, že skupina Premiot Group bude schopná své nesnáze vyřešit sama. K vyplacení dlužného plnění nicméně nedošlo a informace o dalších problémech společností ze skupiny Premiot Group stále přibývají. Realistický pohled na věc je proto takový, že bude zřejmě namístě přistoupit ke komplexnějšímu řešení, které možná nebude v rukách té které společnosti, jež se nachází v prodlení.

Nyní se investoři na příšlušné společnosti obrací s předžalobními výzvami a spolu s dlužným plněním požadují i úrok z prodlení, na který mají ze zákona nárok a který nyní činí 15 % p.a. z dlužné částky, což rozhodně není málo.

Je na obzoru další insolvence?

Ačkoliv nelze zcela vyloučit jiné varianty řešení, z našeho pohledu je očekávaným řešením insolvence. Totiž, čím delší je prodlení společností s plněním jejich povinností, tím větší je šance, že investoři v postavení věřitelů podají proti společnosti (dlužníkovi) insolvenční návrh, (nepodá-li jej dříve sama společnost).

Co dál?

Z uvedených důvodů doporučujeme koordinovat postup s ostatními investory a domáhat se nároků společným postupem, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech a zastupující poškozené investory věříme, že můžeme být nápomocní, a za tímto účelem sdružujeme poškozené investory.
Aktuální dění v rámci prodlení skupiny Premiot nadále podrobně sledujeme a připravujeme se na případné soudní řízení. Pokud by došlo k insolvenčnímu řízení skupiny Premiot nebo s ní spojených osob, očekáváme, že řízení bude časově náročné a vzhledem k velkému počtu poškozených budou následně jmenováni společní zmocněnci poškozených. Naším cílem v případném insolvenčním řízení bude stát se společným zmocněncem poškozených.

V případě dotazů jsme k dispozici na emailové adrese premiot@klblegal.cz