Úpadek PREMIOT realitní, a.s.

Úpadek PREMIOT realitní, a.s.

Dne 22. 1. 2024 soud rozhodl o úpadku společnosti PREMIOT realitní, a.s. (zde). Učinil tak v návaznosti na jednání konané dne 17. 1. 2024, jehož jsme se zúčastnili v zastoupení našich klientů (a rovněž insolvenčních navrhovatelů). V ranních hodinách před jednáním bylo soudu od dlužníka doručeno podání, v rámci kterého dlužník (v rozporu se svým dřívějším stanoviskem) potvrdil, že se nachází v úpadku a připojil se k insolvenčnímu návrhu; jeho projednání tak bylo čistě formální záležitostí. Soud provedl dokazování a závěrem avizoval, že v průběhu příštího týdne (tedy v tomto týdnu) vydá rozhodnutí o úpadku, jak se stalo dne 22. 1. 2024.

Předběžný insolvenční správce soud informoval, že i přes opakované výzvy dlužník dlouhodobě neposkytuje odpovídající součinnost. Předběžný insolvenční správce proto zvažuje podání trestního oznámení a návrhu na soud na předvolání dlužníka za účelem prohlášení o majetku. V rámci šetření majetku dlužníka předběžný insolvenční správce ověřil, že pro dlužníka vede dva běžné účty Fio Bank a.s., přičemž zůstatek činí necelých 155 tis. Kč a 6,4 tis. EUR. Podle předběžného insolvenčního správce největší odliv prostředků z účtů dlužníka nastal v období 06/2021–06/2023, kdy suma odpovídající necelým 118 mil. Kč byla zaslána na účet společnosti Premiot obchodní a.s. z titulu zápůjčky.

Poškození investoři, kteří evidují pohledávky za PREMIOT realitní, a.s. by s ohledem na shora uvedené měli zpozornět, neboť dvouměsíční propadná lhůta k přihlášení pohledávek skončí dne 22. 3. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Aktuální vývoj v kauze skupiny Premiot

Aktuální vývoj v kauze skupiny Premiot

K dnešnímu dni se v insolvenčním řízení nachází více než desítka společností ze skupiny Premiot. Aktuální vývoj a budoucí směřování insolvenčních řízení některých společností ze skupiny Premiot uvádíme níže v tomto článku.

Premiot Group, a.s.

V rámci insolvenčního řízení mateřské společnosti Premiot Group, a.s. (zde) Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí o úpadku vydané Městským soudem v Praze, kterým byla stanovena dvouměsíční lhůta k přihlášení pohledávek, jež skončila dne 23. 10. 2023. Vrchní soud v Praze takto postupoval kvůli nedostatečnému odůvodnění rozhodnutí prvostupňového soudu, (tj. z procesních důvodů).

Předpokládáme, že Městský soud v Praze v následujících měsících vydá nové rozhodnutí, kterým rozhodne o úpadku mateřské společnosti a zároveň rozhodne o nové dvouměsíční lhůtě k přihlašování pohledávek. Věřitelům, kteří tedy dosud nepřihlásili své pohledávky se naskytla jedinečná šance, jak své pohledávky “dopřihlásit”.

Pokud tedy máte pohledávky vůči společnosti Premiot Group, a.s. – ať již vyplývající z dluhopisů emitovaných touto společností anebo ze směnky, kterou mateřská společnost avalovala, doporučujeme činit aktivní kroky k tomu, aby byla Vaše přihláška včas přihlášena. Pravidelně se na nás obrací poškození investoří, kteří mají zájem o „dopřihlášní“ pohledávek. Pokud se tato možnost týká i Vás, neváhejte činit aktivní kroky a využít danou specifickou situaci k tomu, aby byly Vaše nároky v insolvenčním řízení uplatněny. Naše advokátní kancelář je připravena poskytovat právní služby klientům, kterých se „dopřihlášení“ týká. Ve snaze lépe monitorovat nové klienty v této části kauzy Premiot řešíme novou registraci individuálně – jsme Vám k dispozici na emailu premiot@klblegal.cz.

PREMIOT obchodní, a.s.

Soud v insolvenčním řízení vedeném proti společnosti PREMIOT obchodní, a.s. (zde) na návrh dlužníka nařídil tzv. moratorium, které skončilo v polovině ledna 2024 (zde) a které zamezovalo tomu, aby soud rozhodl o úpadku společnosti, a poskytlo tak dlužníkovi dočasnou ochranu. Dosud tedy nebylo v řízení o úpadku rozhodnuto, tudíž lhůta k přihlašování pohledávek nepočala běžet.

Očekáváme, že k vývoji v řízení dojde v bezprostředně následujících měsících.

PREMIOT realitní, a.s.

Nového vývoje doznalo insolvenční řízení vedené proti společnosti PREMIOT realitní, a.s. (zde). Městský soud v Praze nařídil jednání ve věci na 17. 1. 2024. Tohoto jednání jsme se v zastoupení našich klientů (a rovněž insolvenčních navrhovatelů) zúčastnili. V ranních hodinách před jednáním doručil dlužník soudu podání, v rámci kterého potvrdil, že se nachází v úpadku a připojil se k insolvenčnímu návrhu; jeho projednání tak bylo čistě formální záležitostí. Soud provedl dokazování a závěrem avizoval, že v průběhu příštího týdne (tedy v tomto týdnu) vydá rozhodnutí o úpadku.

Poškození investoři, kteří evidují pohledávky za PREMIOT realitní, a.s. by s ohledem na shora uvedené měli zpozornět, neboť aktuální vývoj v řízení napovídá, že dvouměsíční lhůta k přihlášení pohledávek začne běžet již velmi brzy.

Dceřiné společnosti v úpadku

U dceřiných společností BD P5 Skalka V. s.r.o. (zde), Premium Data Systems III. s.r.o. (zde) a Česká žula Premiot IX. s.r.o. (zde) bylo rozhodnuto o úpadku a soud stanovil dvouměsíční lhůtu k přihlašování pohledávek. Dvouměsíční lhůta pro přihlášení pohledávek v případě BD P5 Skalka V s.r.o. skončí dne 30. 1. 2024, v případě Premium Data Systems III. s.r.o. lhůta skončí dne 29. 1. 2024 a v případě České žuly Premiot IX., s.r.o. lhůta skončí dne 22. 1. 2024. Registrace u naší advokátní kanceláře ve vztahu k uvedeným insolvenčním řízením již skončila. V případě zájmu o registraci se na nás obraťte na emailu premiot@klblegal.cz

Po uplynutí propadných lhůt insolvenční správce přistoupí k přezkumu přihlášených pohledávek a v řízeních proběhne přezkumné jednání, kde budou přihlášené pohledávky hodnoceny a kde se rozhodne o způsobu řešení úpadku dlužníka.

Další dceřiné společosti

Dalšími společnostmi ze skupiny Premiot, proti nimž bylo v druhé polovině minulého roku či na začátku letošního roku zahájeno insolvenční řízení a je v něm stále pokračováno, jsou Česká Žula Strojní IV. s.r.o. (zde), Karolína Residence s.r.o. (zde), Property Premiot IV. s.r.o. (zde), Premium Data Systems s.r.o. (zde), LES Marrons a.s. (zde). U těchto společností dosud nebylo soudem rozhodnuto o úpadku.

Z událostí minulého roku je vhodné také zmínit insolvenční řízení vedené proti společnosti Hotel Karolína, s.r.o. (zde), ve kterém bylo rozhodnuto o úpadku dne 21. 7. 2023 a v němž byl přijat předbalený reorganizační plán. Toto řízení stále probíhá; přezkumné jednání a první schůze věřitelů se konaly dne 18. 1. 2024. Před iniciací insolvence došlo k postoupení pohledávek vyplývajících ze zápůjček a úvěrů z další společnosti ze skupiny Premiot (jakožto věřitelů dlužníka) na nově založenou společnost DETRANGE Stock Beta s.r.o., která se tak stala majoritním věřitelem dlužníka (pohledávky činí přes 71 mil. Kč – viz zde). Ke schválení předbalené reorganizace došlo zejména prostřednictvím hlasů této společnosti.

Ukončená insolvenční řízení

Na začátku listopadu 2023 bylo zahájeno insolvenční řízení proti společnosti Premiot Wealth Management, a.s. (zde) na základně zaměstnaneckého insolvenčního návrhu. Tento návrh byl soudem odmítnut s odůvodněním, že navrhovatelé dostatečně nespecifikovali neschopnost dlužníka splnit jeho povinnosti a nevymezili v čem neschopnost dlužníka plnit své závazky má spočívat.

Stejného dne bylo zahájeno i insolvenční řízení proti společnosti PREMIOT těžební a.s. (zde). Toto řízení bylo zastaveno v důsledku zpětvzetí insolvenčního návrhu, neboť dlužník po zahájení insolvenčního řízení uhradil veškeré pohledávky insolvenčního navrhovatele.

Skutečnost, že byla insolvenční řízení zastavena nebrání tomu, aby došlo k jejich opětovnému zahájení na základě nového insolvenčního návrhu. Ten může podat např. věřitel nebo i sám insolvenční správce.

Závěr

Jak plyne ze shora uvedeného, vývoj začátku roku 2024 lze s ohledem na kauzu Premiot hodnotit jako relevantní, přičemž můžeme očekávat, že v tomto roce dojde ke značnému posunu v jednotlivých insolvenčních řízeních a u velkých emitentů dluhopisů bude ukončena možnost přihlásit své pohledávky.