Problémy společností ze skupiny Premiot

Problémy společností ze skupiny Premiot

Shrnutí

Od začátku letošního roku, kdy se k nám poprvé dostaly zprávy o problémech společností ze skupiny Premiot Group, vývoj situace sledujeme.

Již několik týdnů se na nás pravidelně obrací investoři, kteří investovali své prostředky do dluhopisů vydaných společnostmi ve skupině Premiot Group, se zájmem o zastupování. Proč tomu tak je?

Příkladmo lze uvést, že

  • společnost PREMIOT obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property CZ a.s.) dosud nevyplatila investorům jmenovitou hodnotu dluhopisů Europa Investment Property XII/2022, ačkoliv splatnost nastala dne 31. 12. 2022;
  • společnost Česká Žula Strojní IV. s.r.o. nevyplácí investorům výnosy z dluhopisů Česká Žula Strojní IV. s.r.o. 8,1/23, které měly být vypláceny po datu 10. 1. 2023;
  • společnost Česká žula Premiot IX., s.r.o. nevyplácí investorům výnosy z dluhopisů Česká žula Premiot IX., 9,3/24 již od prosince 2022;
  • společnost Apartmány Mýto pod Ďumbierom IV., s.r.o. nevyplatila investorům výnosy z dluhopisů Apartmány Mýto pod Ďumbierom IV. 9,3/24 splatné dne 15. 2. 2023;
  • společnost PREMIOT realitní, a.s., investorům nevyplatila v souvislosti s dluhopisy PREMIOT realitní CZ 8,5/24 I. splatné ke dni 15. 2. 2023.

Nejdříve to vypadalo, že se informace o prodlení s plněním povinností (ať již s vyplácením výnosů či jmenovitých hodnot dluhopisů) vztahují „pouze“ na dluhopisy Europa Investment Property CZ 8/22 a Premium Data Systems 8/22 III. Ostatně, Ondrej Spodniak a jeho kolegové nastalou situaci vysvětlovali tím, že ke zpoždění došlo z administrativních důvodů a že peníze budou vyplaceny do konce ledna (zde).

Existovala tedy naděje, že skupina Premiot Group bude schopná své nesnáze vyřešit sama. K vyplacení dlužného plnění nicméně nedošlo a informace o dalších problémech společností ze skupiny Premiot Group stále přibývají. Realistický pohled na věc je proto takový, že bude zřejmě namístě přistoupit ke komplexnějšímu řešení, které možná nebude v rukách té které společnosti, jež se nachází v prodlení.

Nyní se investoři na příšlušné společnosti obrací s předžalobními výzvami a spolu s dlužným plněním požadují i úrok z prodlení, na který mají ze zákona nárok a který nyní činí 15 % p.a. z dlužné částky, což rozhodně není málo.

Je na obzoru další insolvence?

Ačkoliv nelze zcela vyloučit jiné varianty řešení, z našeho pohledu je očekávaným řešením insolvence. Totiž, čím delší je prodlení společností s plněním jejich povinností, tím větší je šance, že investoři v postavení věřitelů podají proti společnosti (dlužníkovi) insolvenční návrh, (nepodá-li jej dříve sama společnost).

Co dál?

Z uvedených důvodů doporučujeme koordinovat postup s ostatními investory a domáhat se nároků společným postupem, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech a zastupující poškozené investory věříme, že můžeme být nápomocní, a za tímto účelem sdružujeme poškozené investory.
Aktuální dění v rámci prodlení skupiny Premiot nadále podrobně sledujeme a připravujeme se na případné soudní řízení. Pokud by došlo k insolvenčnímu řízení skupiny Premiot nebo s ní spojených osob, očekáváme, že řízení bude časově náročné a vzhledem k velkému počtu poškozených budou následně jmenováni společní zmocněnci poškozených. Naším cílem v případném insolvenčním řízení bude stát se společným zmocněncem poškozených.

V případě dotazů jsme k dispozici na emailové adrese premiot@klblegal.cz

Investiční skupina Premiot nedodržela části svých závazků z dluhopisů

Investiční skupina Premiot nedodržela části svých závazků z dluhopisů

Skupina Premiot Group

Dle webu české investiční skupiny Premiot Group a.s. tuto skupinu založil spolu s jeho partnery český investor Ondrej Spodniak, který se specializuje především na realitní trh a development. Skupina Premiot se soustředí na realitní development, investice do výnosových nemovitostí i do majetkové účasti ve středních a velkých podnicích. Strategie skupiny má být konzervativní a zaměřená na diverzifikaci za účelem zajištění dlouhodobého a stabilního růstu spravovaného portfolia.

Prodlení s úhradou závazků

Nyní vychází v médiích najevo, že má skupina Premiot problémy. Zdá se, že některé společnosti
ze skupiny delší dobu neplní své závazky, a to buď vůbec anebo je plní opožděně. Skupina Premiot přitom vydala během posledních několika let více dluhopisových emisí dosahujících minimálně vyšší stovky milionů korun. Konkrétně, některým investorům nebyly vyplaceny kupónové platby (úroky) ani jistiny splatné na konci prosince 2022. Vedle toho jistiny u dluhopisů Europa Investment Property CZ 8/22 (resp. nově Premiot obchodní) a Premium Data Systems 8/22 III byly investorům vyplaceny opožděně. Je třeba si uvědomit, že prodlení může dostat tisíce investorů skupiny Premiot do nejistoty a případně je také poškodit.

Jak velký problém z toho plyne?

„Podle několika zdrojů našeho serveru skupina Premiot již delší dobu nevyplácí kupóny u svých dluhopisů. Nedošlo ani k výplatě jistin u dluhopisů, které byly splatné na konci roku. Interně pak má být ve firmě mnoho dílčích problémů, které aktuálně řeší“; (viz zde). Takto situaci okomentoval Martin Dočekal, investiční analytik a odborník na firemní dluhopisy ze serveru Dluhopisář.cz. Poté dodal: „Pokud se informace potvrdí, půjde o zatím největší krach firmy vydávající dluhopisy u nás.“ (viz zde)

Slova odborníka na firemní dluhopisy mohou u investorů skupiny Premiot vyvolat nemalé obavy a otázky ohledně zajištění svých investic.

Co na to Premiot?

Dle dostupných informací skupina Premiot se svými investory ohledně situace nekomunikuje, nereaguje na e-maily ani na telefony, v sídle společnosti nikdo neotvírá. Přes urgence tak zůstává snaha o kontakt bez odpovědi.

Jsem investor – jak postupovat dále?

Reakci skupiny Premiot nejde v tuto chvíli předpokládat. Naším doporučením je koordinovat postup s ostatními investory a domáhat se nároků společným postupem, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech a zastupující poškozené investory věříme, že můžeme být nápomocní, a za tímto účelem sdružujeme poškozené investory.

Aktuální dění v rámci prodlení skupiny Premiot nadále podrobně sledujeme a připravujeme se na případné soudní řízení. Pokud by došlo k insolvenčnímu řízení skupiny Premiot nebo s ní spojených osob, očekáváme, že řízení bude časově náročné a vzhledem k velkému počtu poškozených budou následně jmenováni společní zmocněnci poškozených. Naším cílem v případném insolvenčním řízení bude stát se společným zmocněncem poškozených.

V případě, že máte zájem být informováni o nových skutečnostech ohledně skupiny Premiot nebo být zastoupeni, napište nám na premiot@klblegal.cz